Høring Forslag til endringer i friskoleloven. Endring av regler om realkompetansevurdering og internkontroll mm

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i friskoleloven på offentlig høring. Forslaget åpner for en forenkling av inntak av voksne søkere til friskoler. Forslaget kan bidra til at flere kan fullføre og bestå videregående opplæring. I tillegg inneholder høringsnotatet forslag om å endre reglene om internkontroll tilsvarende det som er foreslått for offentlige skoler og private grunnskoler som ikke mottar statstilskudd. Det vises til notatet "Særlovsgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov" som Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte på høring 26. april 2019

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2019