Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 04.06.2021

Svartype: Med merknad

Samskipnadsrådet takker for muligheten til å svare på høringen om endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om husleietvistutvalg.

Studentsamskipnadene er opptatt av gode og trygge utleieforhold for alle studenter. Kun et fåtall av studentene får bolig gjennom studentsamskipnadene, noe som betyr at de fleste studenter må finne seg bolig på det private leiemarkedet. Ofte er dette den første kontrakten en student inngår, de er uerfarne på leiemarkedet og kan bli utsatt for useriøse utleiere. Ordningen med husleietvistutvalget (HTU) kan hjelpe en sårbar gruppe med å få avgjort tvister knyttet til leieforhold på en rask og profesjonell måte. Forslaget om sakskostnadstak er positivt for å sikre forutsigbarhet for eventuelle kostnader for en gruppe som ofte har begrensede økonomiske midler.

Studentsamskipnadene er store utleieaktører i hele landet. De studentsamskipnadene som i dag er lokalisert i områder der det er etablert HTU har positive erfaringer med denne ordningen. Vi støtter forslaget om at denne ordningen utvides til å gjelde hele landet.

Samskipnadsrådet støtter også forslaget om modernisering av saksbehandlingen, med blant annet digital kommunikasjon og signering. Dette effektiviserer prosessene slik at tvister raskere kan bli avklart.

Samskipnadsrådet er positive til de øvrige forslagene til endring, og støtter disse i sin helhet.

På vegne av Samskipnadsrådet,
Hans Erik Stormoen
Styreleder

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 273 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen.