Forsiden

Høringssvar fra Fellesorganisasjonen FO

Høringssvar - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskolen (Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid)

Dato: 13.09.2017

Svartype: Med merknad

FO støtter i hovedsak forslagene til endringer i opplæringsloven. Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1-4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Vi er også fornøyd med at forslag til tiltak skal settes inn i ordinært skoletilbud. Dette er viktige signal i arbeidet med å redusere diskriminering og segregering som i dag skjer i skolen. FO mener inkludering i en ordinær klasse skal være et grunnleggende prinsipp for alle barn.

 

Samtidig som det er viktig å styrke tidlig innsats er det vel så viktig å opprettholde en god spesialundervisning med kompetente lærere for de barn som trenger det. Det er videre bra med fokus på forskjellen mellom tidlig innsats og et spesialpedagogisk tilbud. Klargjøringen er viktig også i rettsikkerhetsperspektiv

 

FO er redd at en ensidig fokusering på disse tre fagene i det første skoleåret kan være uheldig. Vi deler i den forbindelse bekymringen til skoleforskere, lærere og foreldre om at det er for mye skole og for lite lek i 1. klasse. En viktig premiss for at seksåringen skulle inn i skolen var at 1. klasse skulle være førskolepreget. I følge skoleforsker Peder Haug skulle det i 1. klasse være lekepreget introduksjon til fag. Leseopplæringen skulle først begynne for fullt i 2. klasse, det skulle være 18 elever pr lærer og barnehagelæreren skulle være en del av det. Pga dårlig score på tester, ble dette endret og kravene har økt (Dagbladet 4. sep. 2017). Denne bekymringen er viktig å ta med seg i diskusjonen om hvor tidlig en bør sette inn innsats knyttet til akkurat disse tre fagene.

 

FO vil videre i høringssvar kommentere på noen områder:

 

Samtykke

Departementet mener at det ikke trengs særskilte saksbehandlingskrav som innhenting av samtykke fra foreldre, før det iverksettes intensiv opplæring. Det kan FO være enig i, men skolen må bestrebe seg på å ha et godt samarbeid med foresatte og den enkelte elev om alle forhold rundt eleven. I de aller fleste tilfeller er det helt naturlig at foresatte informeres om slike tiltak, både for å bidra med opplysninger om hva de mener barnet trenger og for at de også kan følge barnet opp hjemme. Foreldrene må også informeres om de tilfeller hvor et barn tas ut av klassen og får undervisning alene eller i smågruppe. Det innebærer ikke nødvendigvis skriftlig samtykke, men en informasjonsplikt.

 

Flerfaglig samarbeid

 

FO mener at dette forslaget om plikt til flerfaglig samarbeid er for svakt. FO har i en rekke sammenhenger tatt til orde for at vi bør ha en tverrfaglig skole. Det er derfor viktig å presisere at flerfaglig samarbeid ikke er det samme som å sikre en tverrfaglig skole.

 

I tillegg til å styrke innsatsen i lesing, skriving og regning er det viktig å være klar over at det kan være ulike grunner til at barn strever med å lære. Derfor er det helt avgjørende med fokus på disse områdene. Det kan handle om det psykososiale miljøet på skolen og det kan være noe i livet til barnet som vanskeliggjør det å lære. Dette kan ofte være barn som trenger noe mer enn intensiv undervisning i fag.FO har derfor gjentatte ganger spilt inn behovet for å ansette voksne med annen utdanning og at vi får et flerfaglig samarbeid også

i skolen.

 

Departementet foreslår nytt punkt i opplæringsloven §15-8 og §3 -6 i Friskoleloven som innebærer at skolen må samarbeide med relevante kommunale tjenester.

 

FO støtter at skolen blir pliktig til å samarbeide med andre instanser slik de har i sin lovgivning i dag, for eksempel kommunenes plikt til å samarbeide med skolen etter helse- og omsorgstjenesteloven.

 

FO mener at skolen, i tillegg til lærerstaben, bør ha gode støttesystemer bestående av andre faggrupper enn lærere. De kan aldri erstatte læreren, men være et viktig supplement som bidrar til bedre læring, mer fokus og kompetanse på arbeid med det psykososiale miljøet og i å forebygge og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. De kan også bidra til å identifisere elever med særskilte behov, hjelpe foreldrene i foreldrerollen og drive forebyggende arbeid slik at nødvendige tiltak blir satt inn tidlig.

 

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er viktige bidragsytere i et slikt støttesystem. Disse profesjonene bidrar gjennom sin unike kompetanse til tverrfaglig innsats for å ivareta elevenes fysiske og psykisk helse. Dette har Utdanningsforbundet og FO framholdt i brosjyren «Tverrfagleg samarbeid i skulen». Der vises det, gjennom konkrete eksempler, hva en miljøterapeut kan bidra med for elevene. Ikke til erstatning for, men som tillegg til og som avlastning for, læreren.

 

Et godt skolemiljø gir gode resultater og faglige prestasjoner, forebygger senere frafall og dropout-problematikk. En tverrfaglig skole som ved bruk av helse og - sosialfaglig kompetanse sikrer tidligere innsats og bedre oppfølging og kan bidra til at barn og unge som av ulike årsaker er særlig sårbare, får sikret sine rettigheter etter opplæringsloven.

 

Med vennlig hilsen FO