Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Oppland

Høringsuttalelse på Høringsnotat av 14.06.2017, forslag til endringer i opplæringslova og friskolelova, forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. – 4. trinn

Fylkesmannen i Oppland støtter forslaget om intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning. Forslaget om ny § 1 – 4 i opplæringslova og ny § 3 – 4b i friskolelova støttes. Med denne paragrafen vil man i større grad kunne sikre at elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning raskt får egnet intensiv opplæring slik at man enklere kan se om utfordringen vil kunne avhjelpes innen ordinær undervisning. Dagens praksis åpner i for stor grad opp for en vente- og se-holdning som i ytterste konsekvens medfører spesialundervisning fordi eleven ikke har mottatt godt nok tilpasset ordinær undervisning. Det er viktig at den intensive opplæringen som iverksettes gjennomføres på en slik måte at elevene opplever mestring innenfor fellesskapet i den ordinære opplæringen.

Fylkesmannen i Oppland oppfordrer til at det vurderes nærmere om det bør spesifiseres/konkretiseres hva det vil si «å henge etter» slik at det ikke blir store forskjeller i kommuner og skolers vurderingsgrunnlag av dette.

 

Plikt til flerfaglig samarbeid

Fylkesmannen i Oppland støtter forslaget om plikt til flerfaglig samarbeid og ny § 15 – 8 i opplæringslova samt ny § 3 – 6b i friskolelova.

I høringsnotatet henvises det til ny statistikk som kobler barneverns- og utdanningsdata som viser at barn og unge som får eller har fått hjelp fra barnevernet ofte gjør det dårligere på skolen, har lavere gjennomføringsfrekvens og i mindre grad kommer i høyere utdanning. Det beskrives videre at disse tallene understreker hvor viktig det er at skolen og barnevernet setter inn tiltak så tidlig som mulig slik at det enkelte barn får den opplæringen det skal ha. Fylkesmannen i Oppland mener her at det er viktig med et bredt tverrfaglig og helhetlig arbeid rundt barnet, slik at samarbeidet ikke bare kobles opp mot den enkelte hjelpeinstans men at det i alle saker vurderes hvilke instanser som kan være aktuelle i det flerfaglige samarbeidet.