Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Østfold

Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 20.09.2017

Svartype: Med merknad

Kommentarer til plikt til å tilby intensiv opplæring
Fylkesmannen i Østfold syntes intensjonen i forslaget til lovendringen i ny § 1-4 er god.

Vi ser imidlertid at det er stor ulikhet fra lærer til lærer når det gjelder vurderingskompetanse. Vi er dermed usikre på om denne endringen vil medføre at det blir iverksatt tidlig innsats for flere elever som evt. har behov for det. Det er lærere som er gode på dette i dag, men det er mange som har et forbedrings-potensiale.

Vi er usikre på om lovendringen vil bøte på dette.

Det er fremdeles lærerne som skal gjøre vurderingene. De skal kunne identifisere hva som er elevens behov. Gjennom tilsyn syntes vi å se at det ofte er enklere å vurdere at eleven har et behov, men vanskeligere i vurdere hva behovet er.

Det bør etter vårt syn stilles (noen) mer konkrete krav. Det kan være krav til standardiserte kartlegginger som skal legges til grunn osv. Dette for å sikre at elevene i større grad får den samme retten og at tiltaket intensiv opplæring er tilstrekkelig/forsvarlig begrunnet.

Det kan være noen utfordringer rundt forvaltningen av dette kravet. Dersom det skal fattes enkeltvedtak og reglene i forvaltningsloven skal følges, vil dette kunne bli for mye merarbeid til at praksis endres på området. Dersom det ikke skal fattes enkeltvedtak, kan en stille spørsmål om hvor lenge er det rimelig å drive den intensive opplæringen, dvs hvor lenge er det rimelig å ta en elev ut av klassen? Vi mener at det som et minimum må stilles krav til at tiltaket er gjort i forståelse og samarbeid med hjemmet.

Kommentar til «Flerfaglig samarbeid»
Samtlige Østfold-kommuner gjennomførte i 2014 Sjumilssteget. Å ta Sjumilssteget handler om å analysere og forbedre det kommunale tilbudet til barn og unge og deres familier med vekt på tidlig innsats, samordning av tjenester og tverrfaglig innsats. «Linsene» dette blir vurdert gjennom er artikler i FNs barnekonvensjon.  Forpliktelsene gjennom ratifisering og implementering av barnekonvensjon har som følge at barn og unge skal ha rett hjelp til rett tid – tidlig innsats. Videre skal barn og unge ha medbestemmelse i saker som angår dem selv - og barn og unge skal få tjenester som er samordnet og koordinert.

Sett i lys av barnekonvensjonens artikler som omhandler god omsorg, særskilt vern og støtte, vern mot vold og overgrep, fullverdig liv, god helse og god utdanning, pekte Sjumilsstegsanalysen i Østfold-kommunene ut området tverrfaglighet, kompetanse på tverrfaglighet og kvalitetssikring av tiltak, spesielt.

Her pekte kommuner på:

- behov for økt kompetanse om tverrfaglig arbeid

- usikkerhet i samarbeidet grunnet ulike mandater

- utfordrende ansvarsfordeling ved utarbeidelse av Individuell plan (IP)

- behov for definerte ansvarsområder

- kvalitetssikring av tiltak og mengde tiltak

- manglende systematisk (jf. rutiner) overbygning på tverretatlige samarbeid og dårlig kommunikasjon

- at samhandling ikke er god nok – «tiltakene spriker»

- at en stor del skoler uttrykker ønske om mer kursing på hvilke tiltaksmodeller som er i bruk i kommunen

Fylkesmannen i Østfold vil pekte på at skolen skal være en arena hvor mennesker med ulike kulturelle, økonomiske, etniske og sosiale bakgrunner - og med ulike forutsetninger, møtes - hvor det kan skapes samhørighet og opplevelse av likeverd. Det er gjennom systematisk innsats i skolen at grunnlaget blir lagt for at individer skal kunne ha og ta sin plass.  Det er også i skolen den viktigste innsatsen må settes inn for å unngå sosialt skjev deltakelse og forsterking av de sosiale skillelinjene. Av den grunn  – og i forhold til funnene i Sjumilssteganalysen i Østfold 2014 – er det etter vårt syn viktig at skolen får et lovfestet og forpliktende ansvar for å legge til rette samhandling med ulike tjenester i kommunen der dette er nødvendig for å ivareta elevens rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, hensynet til elevens opplæringsløp og rettigheter som følger av barnekonvensjonen. 

Når det gjelder pkt. 3 om plikt til flerfaglig samarbeid, virker forslaget godt beskrevet, og Fylkesmannen mener det må være et godt tiltak. Det likestiller skolens ansvar for å bidra i tverrfaglig samarbeid med det ansvaret som helse- og sosialtjenestene (inkludert barnevern) har.

I omtalen er det også vist til IP og til vurderinger om samtykke/taushetsplikt og dokumentasjon, som er viktige verktøy og formelle rammer for samarbeidet. Det er sentralt i alt tverrfaglig samarbeid også å sikre brukermedvirkning – i dette tilfellet samarbeid med elever og foreldre/pårørende.