Forsiden

Høringssvar fra Kristne Friskolers Forbund

Høring - intensiv opplæring og flerfaglig samarbeid

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Kristne Friskolers Forbund (KFF) representerer ca 110 grunnskoler og videregående skoler. KFF går ikke i sitt høringssvar inn på formuleringene eller nødvendigheten av disse, men ser på konsekvenser for friskolene.

1. Intensiv opplæring
Siden det allerede bevilges ekstra midler til tidlig innsats, sies det at det ikke vil komme ekstrabevilgninger. Friskolene har fra i fjor fått del i disse midlene gjennom KOSTRA. Utfordringen med denne nye ordningen er at slike kortvarige tiltak kan kreve ekstra bemanning (smågrupper, individuell oppfølging), og en friskole har ikke noe sted å hente ekstra penger til slikt. Vi mener at friskolene må få ekstra tilskudd som tilsvarer økningen i ekstrabevilgningen de to årene som ikke dekkes av KOSTRA, på samme måte som det er gjort før med innføring av nye tiltak (f.eks. gratis lærebøker).

Vi understreker også at friskolene i beste fall får 85% av utgiftene ut fra KOSTRA-tallene, og at dette forutsetter at kommunene tar ut tildelte midler som økte driftskostnader i skolen og fører dem slik at de kommer med i tilskuddsgrunnlaget.

2. Flerfaglig samarbeid
KFF ser ingen problemer med at friskolene blir pålagt å samarbeide med kommunale tjenester. Det gjør de allerede i stor grad. Problemet for friskolene er heller at kommunene ikke alltid vil samarbeide med skolen om en helhetlig oppfølging av friskolens elever. Illustrerende eksempler fra dette skoleåret, som handler om både faglige og ikke-faglige faktorer som påvirker elevens læringsutbytte:
- Friskoleelev får ikke tilgang til kommunens logopedtjeneste.
- PPT vil ikke vurdere assistentbehov i opplæringen og henviser til kommunens helse- og sosialtjeneste, som ikke gjør noe.
- Friskoleelev har assistent hele skoledagen og trenger også assistent for å være i SFO, men kommunen sier nei og henviser til offentlig SFO – som er en dårlig løsning sosialt og emosjonelt og dermed også for læringen. Her burde primærhelsetjenesten vært koblet inn med støttekontakt el.l.

Det må inn i lovverket at kommunens tjenester for barn og unge gjelder alle barn og unge, uavhengig av hvilken skole de går på.