Forsiden

Høringssvar fra Arendal kommune

Høringssvar fra Arendal kommune - forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 31.08.2017

Svartype: Med merknad
  1. Arendal bystyre støtter høringsforslaget om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid.
  2. Arendal bystyre mener det å lovpålegge tidlig innsats ved intensiv opplæring og tverrfaglig samarbeid er å ansvarliggjøre kommunene som skoleeiere for å ha kvalifiserte lærere i opplæringen og ha den lærertettheten som er nødvendig for å oppfylle denne plikten.
  3. Arendal bystyre støtter forslaget om å lovfeste skolenes plikt til å følge opp elever som står i fare for bli hengende etter i lesing, skriving eller regning med egnede og tilpassede tiltak. Dette presiserer og forsterker på den ene siden den plikten skolen allerede har til å gi elevene tilpasset opplæring. På den annen side kan de intensive tiltakene gjennomføres uten å måtte gå veien om den omfattende saksbehandlingen som kreves ved behov for spesialundervisning. Skolens pedagogiske tiltak i form av kortvarig og målrettet opplæring vil derfor også bidra til å forebygge behovet for spesialundervisning.

Praksis har hittil vært at det i for stor grad har vært en vente-og-se-holdning i skolene. Dette har ført til at elever som blir hengende etter i starten av skoletiden, ender opp med faglige utfordringer og hull i kunnskapen og behov for spesialundervisning på ungdomstrinnet. Elever som opplever å bli hengende etter, vil kunne få både sosiale og faglige problemer, manglende mestringsfølelse og vansker med å følge med i alle fagene. Grunnleggende ferdigheter som å kunne lese, skrive og regne er særlig viktige, både for elevers læring og mestring i skolen, men også for senere deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Selv om praksisen i mange skoler nå er i ferd med å snu, vil en presisering i loven kunne føre til større fokus på tidlig innsats og en raskere endring i praksis.

 

  1. Arendal bystyre støtter forslaget om å pålegge skolene å samarbeide med relevante kommunale tjenester når eleven har vansker som skolen selv ikke har kompetanse på. Det bør også vurderes å presisere en motsvarende plikt pålagt de øvrige tjenestene.

 

Tidlig innsats innebærer også at elevene blir sett som hele mennesker og at ulike forhold som kan påvirke læringen blir sett i sammenheng gjennom helhetlige koordinerte tjenester i hele kommunen. Skolene har i dag opplysningsplikt til barneverntjenesten og sosialtjenesten, plikt til å delta i arbeidet med individuell plan, men ikke rett til å få opplysninger om elvene fra andre instanser. Hensynet til elevene tilsier at de ulike kommunale tjenestene må arbeide sammen for lett tilgjengelige tjenester som er godt samordnet.

 

  1. Arendal bystyre mener at det er positivt at skolens plikter overfor elevene presiseres tydeligere i opplæringsloven selv om pliktene også følger av andre bestemmelser. Det er flere eksempler på at dette er et prinsipp som har vært fulgt i denne loven.