Forsiden

Høringssvar fra Kristent pedagogisk forum

Høring om tidlig innsats i skolen

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra KPF – Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til faglig samarbeid.

Kristent Pedagogisk Forum er en over 100 år gammel organisasjon, som jobber med verdier i barnehage og skole.

Intensiv opplæring

KPF er positiv til grunntanken om at det settes inn tiltak til opplæring for elever som strever i småskolen, og tidlig innsats er noe vi virkelig har tro på kan løfte de faglige ferdighetene. Likevel vil vi vektlegge noen sider som bør få mer oppmerksomhet. Vi savner større involvering fra foreldresiden i forslaget. Videre kan det noen ganger være sårbart når enkeltbarn skal ha annen undervisning enn resten av klassen, da det vil kunne tydeliggjøre hvilke barn som strever. Vi ser at tanken er at den intensive opplæringen skal være innenfor rammen av klassesituasjonen så langt det er mulig, og at læreren avgjør når det er nødvendig.

Vi ser noen prinsipielle og praktiske utfordringer ved dette.

  1. Man bør ha god dialog med foreldrene dersom barnet strever faglig, slik at foreldrene har muligheten til å støtte mer opp rundt lekser og hjemmearbeid. Dessuten berører dette foreldrenes ansvar for barnet i forhold til skolens utledede ansvar, dersom man innfører en praksis der man ikke involverer foreldrene ved behov for ekstra støtteopplæring.
  2. Videre setter det høye krav til lærers kompetanse dersom lærere selv skal ta avgjørelser om hvilke elever som trenger intensiv opplæring.  
  3. Praktisk sett kan det skape problemer for barnet dersom andre barn i klassen reagerer på at enkeltbarn får mer oppmerksomhet og oppfølging enn de selv får. Det kan igjen gi grobunn for mobbing og utfrysing.

Vurdering og anbefaling:

Vi har tiltro til at lærerne er de som i det daglige arbeidet tydeligst ser hvem som sliter I de ulike fagene. Det er likevel svært viktig at vurderingen av elevers behov for intensiv opplæring skjer i tett dialog med hjemmet og hjelpeinstanser, og at lærere ikke blir overlatt til seg selv med avgjørelser av hvem som trenger dette. Det bør videre utredes hvordan lærere kan oppnå ekstra kompetanse til å ta slike vurderinger i skolehverdagen. Det bør også vurderes hvordan lærere skal kunne praktisere dette i klasserommet uten at det oppleves som forskjellsbehandling, eller blir synlig at enkeltelever får mer oppfølging enn andre. Dessuten bør det lages funksjonelle tester/prøver/kartlegging som blir obligatoriske på hvert trinn ved skolestart.

Flerfaglig samarbeid

KPF mener det er svært viktig å sette inn tidlig hjelp overfor barn og unge som har psykiske lidelser. Dette er en voksende utfordring i barnehage og skole. I mange kommuner opplever man at det går altfor lang tid før det profesjonelle hjelpeapparatet blir koplet inn. Det er ikke alltid nok hjelp i å henvise til PPT, da det psykologiske hjelpetilbudet som del av PP-tjenesten må styrkes for å imøtekomme behovene. Det trengs en rask involvering i barn og unges psykiske utfordringer, og det er behov for økt satsing på fagkompetanse fra psykologer, psykiatere o.l. 

Vi er klar over at det er BUP-tjenester som også skal ivareta dette. Utfordringen her er at både BUP og PPT ofte har lang saksbehandlingstid. Fagfolk bør kunne besøke barnehager og skoler regelmessig, slik som helsesøstrene gjør. De bør videre kunne kontaktes når behov oppstår. Vi tror at samfunnet vil spare store beløp hvis man får tidlig behandling, framfor å være en stor utgiftspost i voksen alder.

Vurdering og anbefaling:

Vi ser med glede på at det er ønske om samarbeid med kommunale instanser og at det er vedtatt en økt bevilgning til større lærertetthet i småskolen for å styrke arbeidet med tidlig innsats. Vi håper at det vil medføre en plikt i skolene til å senke elevtallet per lærer, slik at hver enkelt elev vil bli sett og ivaretatt. Men at det også vil prioriteres å styrke lærernes kompetanse knyttet til tidlig innsats, slik at lærere blir istandsatt til å se når det er nødvendig å henvise til andre hjelpetiltak. Samtidig etterlyser vi kortere vei mellom henvisende instans og utredning av barn med psykiske lidelser. Vi savner også økt innsats på forebygging av psykiske lidelser i skolen.

Med vennlig hilsen

Kristent Pedagogisk Forum

ved styret

 

Vedlegg