Forsiden

Høringssvar fra Røyken kommune , Oppvekst

Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 03.08.2017

Svartype: Med merknad

Røyken kommune støtter forslag til lovendring i opplæringsloven om plikt til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for elever på 1.- 4.trinn.

Merknad til forslag om lovendring i Opplæringsloven om plikt til flerfaglig samhandling § 15-8.

Røyken kommune mener at det bør være kommunenivået som har ansvaret for å legge til rette for samarbeid på systemnivå.
Setningen " skolen skal legge til rette for..." fjernes. Neste setning endres til " Kommunen finner selv de samarbeidsformer som er hensiktmessige på system- og elevnivå."

Vennlig hilsen Røyken kommune.