Forsiden

Høringssvar fra Levanger kommune, Driftskomiteen

Tidlig innsats i skolen- høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringsuttalelse fra Levanger kommune

Dato: 13.09.2017

Svartype: Med merknad

Følgende uttalelse ble vedtatt i Driftskomitén i Levanger, SAK sak 22/17 - Tidlig innsats i skolen- høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringsuttalelse fra Levanger kommune

Levanger kommune støtter forslag til endring i opplæringsloven, som innebærer en ny § 1-4, i tillegg til §§ 1-1,-2 og-3 som alle omhandler tidlig innsats på 1.-4.trinn. Forslaget innebærer en plikt til å tilby intensiv opplæring til elever på 1.-4.trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Det er et viktig poeng at dersom skolens ressurser ikke øker tilsvarende behovet for ekstra oppfølging utenfor ordinær undervisning, vil det kunne bli svært krevende for skolen å innfri pålegget om intensiv opplæring. Noen av midlene i statsbudsjettet til tidlig innsats forutsettes brukt til dette slik at tiltak ikke går utover de andre elvenes læring.

Det bør problematiseres om det i tilfeller der foreldre tar eleven ut av skolen, da skal stilles krav til skolen om å sørge for at eleven får ta igjen det tapte. Det er for eksempel forskjell på fravær grunnet sykdom og fravær grunnet ferie.

Levanger kommune ønsker å poengtere at tiden som skal brukes til intensiv opplæring ikke skal ta av timer i praktisk-estetiske fag og kroppsøving. I en teoritung skole der elevene sitter mye i ro, vil det være svært uheldig om elever som har teorifaglige utfordringer, mister en arena der de kan oppleve annen form for mestring. Vi vil at den intensive opplæringen skal oppleves lystbetont og motiverende, med ivaretakelse av mestringsfølelser, gjerne i sammenheng med lystbetont leik.

Levanger kommune er positiv til at det legges opp til en lite krevende saksbehandling, blant annet at det ikke stilles krav om foreldrenes samtykke. Det må sikres at resultatet ikke fører til økt byråkrati ved internkontroller og tilsyn. KS understreker at lovreguleringen må rettes mot kommunen og ikke den enkelte skole, noe Levanger kommune støtter. Det er likevel viktig å presisere at tiltaket må skje i dialog med heimen, og vi vil understreke viktigheten av at foreldre blir tatt med på råd og aktivt involvert i den intensive opplæringen, da de kan være en god og avgjørende støtte.

KS er kritiske til at tilbudet om at intensiv opplæring skal lovfestes. Levanger kommune ser bekymringen KS har, spesielt forholdet mellom vage formuleringer og hvordan en skal kunne måle om det kan dokumenteres nok innsats og tiltak opp mot disse formuleringene. Levanger kommune mener at det bør utarbeides en nasjonal veileder som kan være til hjelp for skolene i tilrettelegging og gjennomføring av intensiv opplæring som metode, og hvordan dette kan inkluderes som en del av den ordinære, tilpassede opplæringa. Veilederen bør også referere til evidensbasert forskning om effekt av intensiv trening og opplæring som metode.

Levanger kommune støtter forslaget til endring i opplæringslovens § 15-8 om plikt til tverrfaglig samarbeid om vurdering og oppfølging av elever med helsemessige, personlige, sosiale og emosjonelle vansker knyttet til opplæringen. Til tross for at dette er en etablert praksis i skolen, vil det være en styrke at lovverket innenfor helse, barnevern og opplæring er sammenfallende når det gjelder forventninger og plikt til samarbeid. Forslaget innebærer at også skolen av eget tiltak må vurdere om andre yrkesgrupper skal trekkes inn i arbeidet rundt eleven. Dette kan forebygge at andre faginstanser kommer for sent inn.  I denne sammenheng vil en nasjonal veileder med være til hjelp og sørge for at elvene får samme gode kvalitet på oppæringen, og vil kunne gi lærere og foreldre nyttig hjelp og veiledning.