Forsiden

Høringssvar fra Rådgiverforum Norge

Høring om plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Rådgiverforum Norge har ingen merknad til punkt en (Plikt til å tilby intensiv opplæring)

§ 15 – 8: Skolen skal samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlege, sosiale eller emosjonell vansker

Merknad:

  • Tydelig og bra at det er skolen som har ansvaret for å fordele ansvar og ressurs, ikke den enkelte ansatte.
  • Forskrift til opplæringsloven § 22 – 2 dreier seg om det som har noe å si for samarbeidet om opplæringa og sosiale forhold på skolen. Skal vi nå samarbeide om forhold som ikke har noe med forholdene på skolen å gjøre også?

 

  • Skoleeier må sikre tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet (blant annet nok ressurser til sosialrådgivere)

 

  • Det kreves rolleavklaring og oppgavefordeling når det gjelder det tverrfaglige samarbeidet, slik at de ressurser som sprøytes inn kommer eleven best mulig til gode.