Forsiden

Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Høringssvar 17/2988 Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 11.09.2017

Svartype: Med merknad

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått innspill til høringen fra Landsgruppen av helsesøstre NSF (LaH NSF). Vi vil innledningsvis uttrykke stor tilfredshet med forslaget om å pålegge skolen en plikt til flerfaglig samarbeid.

2 Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. til 4.trinn

Forslaget om å lovfeste plikten til å tilby intensiv opplæring på 1.-til 4.trinn støttes. Et viktig prinsipp for intensiv opplæring må være hensynet til barnets beste - dvs. ivaretakelse av barnets helhetlige situasjon og trivsel på skolen. Dette innebærer blant annet å definere hvilken norm som skal ligge til grunn for å definere at et barn «henger etter». Det er i dag store variasjoner i bruk av kartlegginger, i kunnskapen om resultatene kartleggingen gir og i den formative bruken av resultatene.

Vi er opptatt av at barnet/eleven ikke skal oppleve seg stigmatisert eller utenfor som følge av måten den intensive opplæringen tilbys på. Spørsmålet handler ikke om skillet mellom ordinær og spesialundervisning/intensiv opplæring, men om individuelt tilpasset opplæring. Vi vet etter hvert ganske mye om hvilken type tilpasset opplæring/spesialundervisning som har størst læringseffekt og som også ivaretar barnets trivsel på skolen. Elever tas fortsatt i alt for stor grad ut av klasserommet og metodikk som møter eleven der hun her, f.eks. stasjonsundervisning er alt for lite brukt. Økt lærertetthet i klasserommet er viktig.

Et viktig tiltak for å forebygge behovet for intensiv opplæring, er å prioritere å øke barnets språklig kompetanse i overgangene - særlig fra barnehage til skole, fra barnetrinn til mellomtrinn, men også videre fra mellomtrinn til ungdomstrinn, fra ungdomstrinn til videregående skole. Helsestasjonen må særlig vektlegge ordforråd og språkforståelse på 4-årskontrollen, og ha et tett samarbeid med barnehagen om barnets språkutvikling.

Foreldreveiledning må også innebære tilbud om hjelp til å øke barnets språklige kompetanse, bevisstgjøring rundt viktigheten av å lære nye ord og å gi dem innhold. Morsmålsundervisning for minoritetsspråklige barn er vesentlig.

3 Plikt til flerfaglig samarbeid

Både NSF og LaH NSF har over mange år påpekt behovet for å lovregulere skolens plikt til flerfaglig samarbeid. Slik det vises til i høringsforslaget, påhviler det blant annet skolehelsetjenesten et slikt ansvar allerede. Ny faglig retningslinje for skolehelsetjenesten sier om dette: "Skolehelsetjenesten bør ha et systemrettet samarbeid med skolen for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø. Der det ikke allerede er et etablert samarbeid med skolen, bør skolehelsetjenesten ta initiativ til et slikt samarbeid. Skolehelsetjenesten bør delta i skolens arbeid med å planlegge tiltak på universelt-, gruppe- og individnivå». Retningslinjen begrunner dette blant annet i at systemrettet samarbeid fungerer bedre på lang sikt, at det gir mergevinst og bedre kvalitet og bidrar til et helhetlig blikk på kompetanse om helse, oppvekst og livskvalitet.

Helsesøstre peker på utfordringene det gir når samarbeidsplikten ikke er gjensidig regulert. Det kan blant annet føre til store ulikheter i tilbudet, fordi skolehelsetjenesten er prisgitt skoleledelsens vilje til samarbeid på systemnivå. Helsesøsterstudenter vede utdanningen i Bergen tematiserte nylig dette på en egen fagpolitisk dag, der budskapet var tydelig - skolene bør forplikte seg til åbruke helsesøstre og skolehelsetjenesten. Norsk Sykepleierforbund er derfor svært tilfredse med den foreslåtte plikten til samarbeid med andre tjenester, både på systemnivå og i konkrete saker for enkeltelever.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By                                Kari Elisabeth Bugge

Forbundsleder                               Fagsjef

 

Kopi: Landsgruppen av helsesøstre NSF

 

 

Vedlegg