Forsiden

Høringssvar fra Ullensaker kommune

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid oversendes fra Ullensaker kommune

Dato: 14.09.2017

Svartype: Med merknad

Ullensaker kommune vurderer at en plikt til intensiv opplæring for elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning på 1.-4. trinn er i tråd med prinsippene om tidlig innsats og tilpasset opplæring. Målrettet og kortvarig intensiv opplæring tidlig i opplæringsløpet kan sette elever i stand til å følge forventet progresjon og redusere behovet for spesialundervisning. Ullensaker kommune støtter følgelig en plikt til intensiv opplæring slik det foreslåes i høringsnotatet, men presiserer at plikten kan få økonomiske konsekvenser for skolene.

Ullensaker kommune vurderer at det er riktig å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester slik det foreslåes i høringsnotatet.