Forsiden

Høringssvar fra Autismeforeningen i Norge

Høringssvar Tidling innsats i skolen

Dato: 20.09.2017

Svartype: Med merknad

Autismespekterdiagnoser (ASD) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som medfører omfattende funksjonsvansker. Vanskene griper inn i ulike livsområder og varer hele livet. Hovedvanskene er knyttet til: omfattende forståelsesvansker knyttet til språk, kommunikasjon og sosiale relasjoner, uttalte begrensninger i aktiviteter og interesser, samt særegne reaksjoner på omgivelsene.Det anslås at om lag 1% av befolkningen har autismespektervansker.

Autismeforeningen i Norge (AIN) ble stiftet i 1965 og har ca. 4.700 medlemmer. Foreningen er en sammenslutning av personer med diagnoser innen autismespekteret, foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Svar - Høring om tidlig innsats i skolen

Konklusjon

  • For elever med autismespekterdiagnoser (ASD) er de sosiale utfordringene ofte så store at de kan få negative konsekvenser for læringsutbyttet. Derfor blir en helhetlig tilnærming til skoletilbudet vel så viktig som en ensidig faglig intensiv innsats.
  • Autismeforeningen (AIN) understreker betydningen av at intensivopplæringen gjennomføres av faglært personale.
  • Autismeforeningens erfaring er at kunnskap om ASD og forståelse for diagnosenes utfordringer er avgjørende for læringsutbyttet til elever med ASD.
  • I tillegg til behovet for kunnskap og kompetanse om ASD, erfarer AIN at mangel på ressurser er en stor utfordring når elever med ASD har behov for tilpassing, også i forhold til individuell tilpassing utenom spesialpedagogisk opplæring.
  • AIN etterlyser et fokus på å øke forståelse for elever med ekstra behov, o et fokus på å endre negative holdninger til elever med behov for ekstra tilrettelegging
  • AIN stiller seg positiv til forslaget om plikt til intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for elever som står i fare for å henge etter, men understreker behov for nasjonale retningslinjer for hvordan lærere vurderer om elevene har forventet progresjon i de ulike fag.
  • AIN mener det er behov for en veileder om hvilke kartlegginger og observasjoner som bør ligge til grunn for vurdering av elevers læringsutbytte, og med forslag til organisering og metodikk.
  • AIN støtter forslaget om en plikt til flerfaglig samarbeid, og understreker behovet for å få flere yrkesgrupper inn i skolen.
  • AIN erfarer at det i stadig flere tilfeller er en kamp om ressurser, der en elevs tilpasning går på bekostning av en annen elevs behov. AIN mener det bør øremerkes midler til skole, for å sikre at alle barn får den tilpassede opplæringen de har behov for når de har behov for det.

Bakgrunn

1. Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. til 4. trinn

Elever med ASD har gjennomgripende vansker i forhold til språk, kommunikasjon og sosial samhandling. Selv om denne elevgruppen også kan oppleve faglige vansker, er de sosiale utfordringene vel så store, og det er av avgjørende betydning for deres læringsutbytte at skoletilbudet de får omfatter hjelp og støtte til å utvikle og vedlikeholde sosiale ferdigheter, tilrettelegging og hjelp for å håndtere forståelsesvansker også i friminutter og SFO. Autismeforeningen savner et helhetlig syn på skoledagen, der skole og SFO kan sees og planlegges under ett, slik at elever med ASD kan få et mer forutsigbart skoletilbud.

Autismeforeningen er glad for at endringsforslaget nevner høy lærertetthet som en forutsetning, men ønsker likevel å understreke betydningen av at intensivopplæringen gjennomføres av faglært personale. Autismeforeningen viser til Barneombudets rapport «Uten mål og mening?», som beskriver hvordan en høy andel ufaglærte i spesialundervisningen har negative konsekvenser for elevenes læring. AIN er bekymret for at det samme vil gjelde for intensive tiltak dersom de skal gjennomføres av ufaglært personale.

AIN erfarer at mange elever med ASD og deres foreldre møter manglende forståelse for de behovene eleven har som følge av diagnosen. AIN etterlyser et fokus på holdninger blant personalet i skolen. Barneombudets rapport «Uten mål og mening» og NOU 2016:17 «På lik linje» tar begge opp problemer knyttet til negative holdninger til nedsatt funksjonsevne, mangel på forståelse for utfordringene elever med nedsatt funksjonsevne møter og de konsekvensene disse holdningene får for elevenes skoletilbud og læringsutbytte.

AIN mener det må utarbeides felles nasjonale retningslinjer for hvordan lærere vurderer om elevene har forventet progresjon i de ulike fag, samt anbefalt fremgangsmåte for å vurdere arbeidsmåter, vurderingspraksis eller læringsmiljø når det viser seg at eleven ikke følger forventet progresjon. AIN mener det er stor sannsynlighet for at ulikhetene som er tydelige i dag vil fortsette dersom det ikke utarbeides felles, nasjonale retningslinjer. I gjeldende lov foreligger allerede plikt til tidlig innsats og tilpasset opplæring, en tydeliggjøring er selvfølgelig bra, men vel så viktig er det å gi retningslinjer og veiledning på hvordan den enkelte kommune, skole og lærer skal utføre disse oppgavene og etter hvilke standarder oppgavene skal utføres.

AIN mener det i tillegg til nasjonale retningslinjer og så bør utarbeides en veileder om hvilke kartlegginger og observasjoner som bør ligge i bunn for vurderingen av om elever har behov for intensiv opplæring, og som klargjør hva som er kritisk grense for elevenes progresjon. I veilederen bør det også vises forslag til organisatoriske og metodiske muligheter, som forskning viser har effekt, for elever som henger etter i lesing, regning og skriving.

2. Plikt til flerfaglig samarbeid

Samhandling mellom helse-, sosial-, og opplæringssektoren er viktig for at elever med ASD skal kunne oppnå god utvikling og et godt læringsutbytte. Samhandling mellom ulike etater kan f.eks. gi mulighet for at eleven med ASD kan ha samme assistent både i skole, SFO og i fritiden, selv om tjenestene ytes av ulike etater. AIN støtter derfor forslaget om en plikt til flerfaglig samarbeid.

Et godt skolemiljø er en viktig faktor for at elever skal kunne oppnå gode resultater og faglige prestasjoner, og kan samtidig forebygge senere frafall og drop-out-problematikk.  AIN mener en satsing på en tverrfaglig skole som sikrer tidligere innsats og bedre oppfølging ved bruk av helse og - sosialfaglig kompetanse kan bidra til at elever med ASD i større grad får sikret sine rettigheter etter opplæringsloven. Skolen bør, i tillegg til lærerstaben, ha gode støttesystemer bestående av andre faggrupper enn lærere, som f.eks. vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, ergo- og fysioterapeuter, som kan bidra til bedre læring gjennom mer fokus og kompetanse på arbeid med det psykososiale miljøet.

AIN vil oppfordre departementet til å se forslaget om plikt til flerfaglig samarbeid i sammenheng med ressursene som ligger i de ulike sektorene som er relevante samarbeidsaktører. Ressurser når det gjelder personale, kompetanse og tid er ofte avgjørende for at elever med ASD skal få det skoletilbudet de har rett på. AIN erfarer at det i stadig flere tilfeller er en kamp om ressurser, der en elevs tilpasning går på bekostning av en annen elevs behov. AIN mener det bør øremerkes midler til skole, for å sikre at alle barn får den tilpassede opplæringen de har behov for når de har behov for det.

Vennlig hilsen

 

Annette Drangsholt                                                                      

Sentralstyreleder 

 

Tove Olsen

Daglig leder

Vedlegg