Forsiden

Høringssvar fra Skien kommune

Skien kommunes høringssvar til dokumentet "Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven (Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid)"

Dato: 29.08.2017

Svartype: Med merknad

Et flertall i Hovedutvalget for Oppvekst støtter rådmannens vurderinger og konklusjoner med bakgrunn i høringsutkastet fra Kunnskapsdepartementet om forslag til endringer i opplæringsloven. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne la fram et notat med kommentarer til lovendringen, dette vedlegges høringssvaret.

Høringssvar fra Skien kommune:

Rådmannen i Skien støtter at alle elever på 1. - 4. trinn har rett på en god og tilpasset opplæring. Kommunen skal, med gjeldende regelverk, sørge for at dette betyr særlig høy lærertetthet i norsk og matematikk og er rettet mot elever med svake lese- og regneferdigheter.

Forslaget om innføring av en ny § 1-4 i opplæringsloven om intensiv opplæring for elever som blir hengende etter i lesing og/eller regning vurderes som ikke nødvendig da eksisterende regelverk allerede gir skolene denne plikten. Rådmannen vurderer at forslaget til ny § 1-4 tross i hensikten kan føre til økte dokumentasjonskrav, saksbehandling og tilsyn som på lang sikt får økonomiske konsekvenser uten at dette gjenspeiles i elevenes læringsutbytte.

Rådmannen støtter forslaget om ny § 3-6b i opplæringsloven. Dette gir hjemmel for skolenes plikt til samarbeid med andre kommunale tjenestetilbydere i egen sektorlovgiving. Dette er et samarbeid som allerede foregår etter forskrift, som kommunen plikter å legge til rette for og som reguleres i andre tjenesters sektorlovgivinger. Forslaget vurderes til ikke til å ha ytterligere konsekvenser.

 

Vedlegg