Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand kommune

Høringsuttalelse om endringer i opplæringsloven/friskoleloven

Dato: 15.09.2017

Svartype: Med merknad

En bredt sammensatt gruppe fra oppvekstsektoren i Kristiansand kommune har vurdert Kunnskapsdepartementets forslag. Vi stiller oss ikke bak forslaget om en ny §1-4 i opplæringsloven / §3-4b i friskoleloven, men vi støtter fullt ut forslaget om å lovfeste skoler plikt til å samarbeide med andre kommunale etater.
Vi deler departementets bekymring rundt alle elevene som ikke oppnår tilfredsstillende kompetanse i lesing, skriving og regning. Dette er et felt det må settes større fokus på fremover. Mange flere elever enn det som er nødvendig havner som mottakere av spesialundervisning. Vi er også enige i at det er viktig at forsterket innsats settes inn så tidlig som mulig i utdanningsløpet.
Det er likevel ikke vår oppfatning at departementets forslag er løsningen på disse utfordringene. Etter vår mening har vi allerede et godt nok lovverk. Alle elever har krav på tilpasset opplæring, og innsatsen bør heller settes inn på å kvalitetssikre praksis på dette området. Om grunnopplæringen fungerer slik det allerede er forutsatt i opplæringsloven bør det ikke være behov for noen ny lovparagraf.
Slik departementet skisserer sitt forslag er det et stort rom for skolene selv til å definere hvilke elever som skal eller ikke skal få et tilbud om intensiv opplæring, samt form, tidsramme og omfang på en slik opplæring. Forslaget stiller heller ikke noen konkrete krav til dokumentasjon eller oppfølging av tiltakene. Dette vil, etter vår mening, neppe føre til at de skoler som i dag ikke følger opp sitt ansvar om tilpasset opplæring vil endre sin praksis nevneverdig. Kanskje vil en bredere forståelse av begrepet tilpasset opplæring være en bedre vei å gå.
Det er, etter vår mening, uheldig at ansvar for en intensiv opplæring skal ligge på den enkelte skole. Et slikt ansvar bør fortsatt høre hjemme hos skoleeier.
Forslaget om ny § 15-8 i opplæringsloven og endring i § 3-6b i friskoleloven støtter vi helhjertet. Vi har erfaringer fra vår sektor om at et samarbeid mellom ulike aktører rundt en elev er nyttig og produktivt, men at et slikt samarbeid ikke alltid er like enkelt å få til. En klargjøring av skolenes ansvar for å samarbeide med andre etater, slik departementet foreslår, ønskes derfor velkommen.
Vi støtter også tanken om at et slikt samarbeid også bør foregå på systemnivå, i tillegg til rundt en enkeltelev. Samarbeid rundt forebygging bør være sentralt.
I arbeidet med å utvikle samarbeidet videre kan det kanskje være nyttig å se nærmere på hvor koordinerende ansvar for et samarbeid ligger, hvem som igangsetter et samarbeid og hvordan man kvalitetssikrer samarbeidsprosjekter

Vedlegg