Forsiden

Høringssvar fra Rygge kommune

Tidlig innsats i skolen -Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 20.09.2017

Svartype: Med merknad

Rygge kommune er i utgangspunktet positive til begge forslagene med følgende merknader;
Kommunen mener at det bør innføres en rett for kommunene til å tilby intensiv opplæring og en plikt til flerfaglig samarbeid. For at effekten av disse tiltakene skal være til elevense beste forutsetter det noe mer. Rygge kommune mener derfor at følgende må hensyntas:

Rett til å tilby intensiv opplæring:

  •   Forskning viser at intensiv opplæring gir best effekt der hvor eleven i en periode får opplæring i liten gruppe med en godt kvalifisert lærer, derfor mener rådmannen at det må gis øremerkede midler til kommunene for å oppfylle økt lærertetthet.

  •  Det må være tydelige kompetansekrav til de lærerne som skal gjennomføre intensivopplæringen. Det er ikke tilstrekkelig å gi økt støtte til elevene av personer uten godkjent utdanning eller av lærere uten spesifikk kompetanse i  grunnleggende ferdigheter som f.eks lesing, skriving og regning.

  •  Rygge kommune mener at skolene skal ha et godt handlingsrom for hvordan de organiserer og tilpasser den intensive opplæringen, samtidig støttes innspill fra Barneombudet om at det må stilles krav til at intensiv-opplæringen baserer seg på nyere kunnskap fra forskning på hvilke metoder og organisering som gir best mulig effekt for elevens læringsutbytte.

  • I forslag til lovtekst i ny §1-4 Tidleg innsats på 1.-4.trinn står det: «På 1.-4.trinn, skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd» Rygge kommune mener dette er for utydelig og gir rom for mye tolkning. Hva menes med og hvem definerer begrepene «står i fare for» og «å bli hengande etter»? Rygge kommune mener at retten til intensiv opplæring bør knyttes til kritisk grense i de obligatoriske kartleggingsprøvene i de grunnleggende ferdighetene, og at det bør utarbeides ytterligere kartlegginger.

Plikt til flerfaglig samarbeid

For at barn skal lære må noen grunnleggende behov være dekket. Elever som er redde, utrygge eller lei seg er ikke i stand til å utnytte sitt fulle læringspotensial. Elever som har det vanskelig i forhold til sosiale og emosjonelle ferdigheter vil ha behov for hjelp av andre instanser enn skolen. Ryggeskolen har i dag et tett og nært samarbeid helsesøstre, PPT og barnevern og vi ser at en plikt til flerfaglig samarbeid vil være til stor hjelp for skolene i sitt arbeid med å skape trygge og kunnskapsrike elever. Rygge kommune støtter forslaget om plikt til flerfaglig samarbeid.