Forsiden

Høringssvar fra Hå kommune

forslag til intensivopplæring og plikt til samarbeid med andre kommunale tenester.

Dato: 12.09.2017

Svartype: Med merknad

Hå kommune støttar forslag om plikt intensivopplæring på 1-4 trinn, under forutsetning av at det ikkje vert krevd sakshandsaming til lovendringa, samt at ressursen som er gitt til tidleg innsats på 1-4 trinn vert oppretthaldt og øyremerka. 

Hå kommune støttar også forslag om ei lovfesta plikt til samarbeid med andre kommunale tenester.