Forsiden

Høringssvar fra Asker kommune

Høring om forslag til endringer i opplæringslova - plikt til å tilby intensivopplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 23.08.2017

Svartype: Med merknad

Asker kommunes høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt av Komité for oppvekst 22.08.2017.

Asker kommunes høringsuttalelse støtter forslagene til endring i opplæringslova § 1 - 3, § 1 - 4 og § 15 - 8. Rådmannen mener det er positivt at aktivitetsplikten tydeliggjøres i opplæringslova for elever på 1. - 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Denne endringen er i tråd med Asker kommune sine forventninger til skolene, og et område kommunen har og fortsatt arbeider mot å bli bedre på.

Rådmannen mener også at det er positivt at plikt for skolen til å samarbeide med andre kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker presiseres i opplæringslova . Asker kommune har de siste årene, og spesielt forrige skoleår, jobbet for en bedre samhandling mellom skoler og støttetjenestene. I kommunens handlingsprogram trekkes det frem fire hovedutfordringer for årene som kommer, samhandling og helhet er en av disse utfordringene.