Forsiden

Høringssvar fra Nedre Eiker kommune

Svar på høringsbrev om endringer i opplæringsloven, tidlig innsats og flerfaglig samarbeid.

Dato: 02.08.2017

Svartype: Med merknad

Først vil vi vise til frister og datoer for høringen. Å sende ut en høring 14.06 med svarfirst 20.09. vitner om manglende innsikt i kommunale prosesser. Da det i denne tiden er ferieavvikling, bir det omtrent umulig å få behandlet saken i relevante demokratiske instanser.  Vi ber om at dette ikke gjentar seg.

Så til høringen: Nedre Eiker kommune støtter innsigelsene fra KS slik de kommer fram på side 2 i høringsbrevet. Prinsippet om tilpasset opplæring og tidlig innsats er innarbeidet og trenger ikke ytterligere nedfelles i loven. Vi er redd for at dette kan føre til et byråkrati med saksbehandling basert på vage definisjoner.

Flerfaglig samarbeid er etablert i de langt fleste kommuner, at det innarbeides i loven som en plikt er forsåvidet greit. Men langt viktigere bør det være å arbeide juridisk med å fjerne den utvidede taushetsplikten andre aktører, feks helsesøstre , har i forhold til skoleverket. Et samarbeid der flere aktører har forsterket taushetsplikt i forhold til andre i samarbeidet, er ofte ikke et reelt SAMarbeid.