Forsiden

Høringssvar fra Rælingen kommune

Høring om tidlig innsats i skolen

Dato: 20.09.2017

Svartype: Med merknad

Rælingen kommune støtter forslagene til endring i opplærringslova - plikt til å tilby intensive opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid.

I kommunens strategidokument for skole: Skoleeiers strategi for rælingsskolen 2015-2018 er tidlig innsats ett av tre prinsipper. Det gjennomføres kartlegging på i lesing og regning på alle trinn fra 1. – 4. med krav om tiltaksetablering innen 3 uker. Det er innført en standard for første leseopplæring og kommunen har siden 2013 hatt ressurslærere i regning og lesing på alle skolene.Kommunen har således forventninger til skolenes evne til å fange opp elever som står i fare for å bli hengende etter og mener det er positiv at aktivitetsplikten tydeliggjøres.

Kommunen støtter forslaget til lovendring i opplæringsloven om plikt til flerfaglig samarbeid uten kommentarer