Forsiden

Høringssvar fra Institutt for samfunsforskning

Dato: 19.08.2019

Svartype: Med merknad

Institutt for samfunnsforskning takker for invitasjonen til å delta i høringen om endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften.

Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på nyere forskning knyttet til utlendingsforvaltningens bruk av opplysninger fra sosiale medier i saksbehandlingen. Vi oppfordrer på bakgrunn av dette departementet til å vurdere om spørsmål knyttet til slik bruk bør omtales i forbindelse med de foreslåtte lovendringene. Dette gjelder tilbakekall av tillatelser gitt etter søknader om beskyttelse (Brekke, Grønningsæter og Larsen 2018), om tilbakekall av oppholdstillatelser og statsborgerskap (Brekke, Birkvad and Erdal 2019), samt etiske sider ved innhenting og bruk av denne typen personopplysninger (Brekke and Staver 2019).

Høringsnotatet slik det foreligger inneholder ikke noen utfyllende drøfting av hva som regnes som personopplysninger, men viser til definisjonen som brukes i Personvernforordningen: «Personopplysninger defineres i forordningen som enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, jf. forordningen artikkel 4» (høringsnotatet s.5). I forbindelse med en automatisering av statsborgerskapssaker vil regler for innhenting, lagring og bruk av opplysninger fra sosiale medier måtte avklares.

Referanser

Brekke J.P, Grønningsæter A. G. and Larsen K. M. (2018), Tilbakekall Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse. Institutt for samfunnsforskning. Nr. 8. https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/beskyttelse/tilbakekall---rettssikkerhet-og-kontroll.pdf

Brekke J.P, Birkvad, S. and Erdal M. (2019), Losing the Right to Stay Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway— Experiences and effects. Institute for Social Research. No. 9. https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2599967/Rapport_9_19_Losing_the_right_to_stay_Web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Brekke J.P. and Staver A. (2019), Social media screening: Norway’s asylum system. Forced Migration Review. No. 61. June 2019. Refugee Studies Center. Oxford. https://www.fmreview.org/ethics/brekke-balkestaver