Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 30.08.2019

Svartype: Med merknad

Det vises til Kunnskapsdepartementets (KDs) brev av 28 juni 2019

Utenriksdepartementet (UD) har følgende merknader:

UD stiller seg bak departementets forslag om endringene i Statsborgerloven og Statsborgerforskriften, og anser at endringene generelt vil bidra positivt i utenriksstasjonenes forvaltningsmessige oppgaver ved at rammene, behandlingsgrunnlaget og ansvaret for bruken av personopplysninger i statsborgerskapet tydeliggjøres. Sett i lys av at Kunnskapsdepartementet i en etterfølgende e-post av 7. juni d.å. har bekreftet ovenfor UD at en automatisering av avgjørelser i statsborgersaker ikke vil føre til administrative og økonomiske konsekvenser for utenriksstasjonene, har ikke UD innvendinger mot en slik automatisering.

Med vennlig hilsen

Andreas Motzfeldt Kravik

Underdirektør

Mette Kristin Ek

rådgiver