Høringssvar fra Justis - og beredskapsdepartementet