Høringssvar fra ANSA

Dato: 15.12.2015

Svartype: Med merknad

Ref. 15/4145

Høringssvar – endringer i universitets- og høyskoleloven

ANSA, Foreningen for norske utenlandsstudenter, takker for muligheten til å gi våre innspill til de foreslåtte endringene i universitets- og høyskoleloven.

1 – Vitnemålsbank

ANSA støtter forslaget om opprettelse av en vitnemålsbank. Da vitnemålsbanken for det første ikke vil være en bank i ordets tradisjonelle forstand, men kun en portal for samling av informasjon, og for det andre være underlagt et krav om godkjenning av videreformidling fra den informasjonen gjelder, mener vi at de nødvendige personvernmessige forholdsregler er tatt, og vi har således ingen innvendinger.

2 – Klageordning for SIUs tildelingsvedtak.

ANSA støtter forslaget fra departementet, men ønsker samtidig å føre visse kommentarer knyttet til departementets argumentasjon.

Under 2.2 Gjeldende rett, tredje avsnitt, skriver departementet at «Etter departementes vurderinger innebærer dette at SIUs avgjørelser om tildeling som hovedregel bør anses som enkeltvedtak.» Dette er en vurdering ANSA er enig i. Vi reagerer imidlertid på argumentet i femte avsnitt om at «Midlene som det søkes om er midler som skal ivareta allmennhetens interesser og ikke primært dekke et behov for den enkelte støttemottaker», og med den konsekvens at den enkelte klageadgang dermed kan begrenses. Vi er uenige i at midlene ikke primært dekker et behov for den enkelte støttemottaker, og vil påpeke at offentlige støtteordninger gjør det mulig for mindre bemidlede personer å benytte seg av de mulighetene som finnes.

Når vi allikevel støtter forslaget om begrensning av klageadgangen er det fordi vi anerkjenner det argumentet som føres i 2.3 Departementes vurdering, fjerde avsnitt, om at «En reell overprøving av skjønnskompetansen vil derfor fordre at klageinstansen gjennomgår alle de øvrige kvalifiserte søknadene, noe som vurderes som vanskelig gjennomførbart i praksis og urimelig arbeidstyngende sett hen til hva som oppnås».

Når departementet samtidig i neste avsnitt påpeker søkers klageadgang knyttet til «brudd på forvaltningslovens saksbehandlingsregler, rettsanvendelsesfeil, uriktig faktagrunnlag og brudd på de alminnelige forbudsregler mot myndighetsmisbruk i form av usaklig forskjellsbehandling, vektlegging av utenforliggende hensyn og grov urimelighet», så kan vi som konklusjon stille oss bak departementets forslag, formulert i sjette avsnitt, om «at de skjønnsmessige elementer ved SIUs tildelingsvedtak unntas fra departementes prøvingskompetanse.»

3 – NOKUTs akkrediterings- og tilsynsmodell

ANSA stiller seg fullt og helt bak departementets forslag til akkrediterings- og tilsynsmodell for NOKUT slik det lagt frem i punkt 3, og har ingen øvrige kommentarer.

4 – Klagefrist ved forprøver

ANSA har ingen kommentarer til forslaget om klagefrist ved forprøver.