Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endringer i universitets- og høyskoleloven

Dato: 16.12.2015

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

                                                                                                  

-

    

 

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

    

15/11430 -       

16.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

Høring – endringer i universitets- og høyskoleloven

Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 16. september d.å. med ref. 15/4145.

Utenriksdepartementet har følgende kommentar til høringens punkt 2 om klageordning for SIUs vedtak:

"Forslag om endring av klageordning for SIUs tildelingsvedtak, herunder ordlyden i forslaget til ny § 5-7, støttes."

 Med vennlig hilsen

 Øyvind Hernes

underdirektør

 

Mette Kristin Ek

rådgiver

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.