Forsiden

Høringssvar fra Norges Korforbund

Dato: 31.12.2019

Høringssvar til forslaget om endringer i voksenopplæringsloven med forskrifter

Vi viser til forslaget om endringer i voksenopplæringsloven med forskrifter.

Norges Korforbund organiserer 1030 kor og vokalgrupper med til sammen 31 000 medlemmer i hele landet. Medlemmene i Norges Korforbund produserer over 100 000 kurstimer i året og er med dette den nest største arrangøren av voksenopplæringskurs gjennom studieforbund.

Opplæringstilskuddet er svært viktig for korene og gjør det mulig for dem å knytte til seg kvalifiserte instruktører. Gode instruktører skaper i sin tur økt aktivitet, økt kvalitet og økt rekruttering.

Ved endringen i voksenopplæringsordningen er følgende momenter svært viktig for Norges Korforbund:

  • Rapportering fra ordningen må gjøres så enkel som mulig å tråd med målene i frivillighetsmeldingen.
  • Tilgangen til offentlige undervisningslokaler må utvides.
  • Studieforbundene får gode rammebetingelser slik at de er robuste og kan legge til rette for opplæring og pedagogisk utvikling

Endringer i formål og målsetning

Norges Korforbund støtter departementets forslag til utvidelse av voksenopplæringslovens formål der det heter at «Loven skal ivareta opplæring og deltakelse i frivillige organisasjoner, bidra til å bevare et mangfoldig kulturliv, og ta vare på kulturarven gjennom læring.»

Vi mener også at det er positivt med ny målformulering om «Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner» og «styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.» Den siste formuleringen bør i tillegg ta med at opplæringen skal bidra til å øke deltakelsen i kulturlivet.

Regler for bytte av studieforbund

Organiseringen av det frivillige kulturlivet utvikler seg og endrer seg over tid. Regelverket må derfor gjøre det mulig å bytte studieforbund. Norges Korforbund mener at den foreslåtte ordningen ved bytte av studieforbund er svært uheldig. I praksis betyr dette at det vil være umulig for mange organisasjoner å bytte studieforbund, da ingen studieforbund ikke vil ha ressurser til å ta imot større organisasjoner. Ved skifte av studieforbund har det nye studieforbundet umiddelbart alt ansvar for opplæringen som foregår og oppfølgingen av dette. Støtten må følge kursarrangør over i nytt studieforbund uten noen form for forsinkelse.

Robuste studieforbund

Departementet foreslår at grunntilskuddet skal fordeles etter en trappetrinnsmodell med 200 000 studietimer som høyeste trinn. Dette er uheldig for de store studieforbundene som ikke får noe kompensasjon for opplæringsaktivitet utover dette.

Norges Korforbund ser behovet for robuste studieforbund som kan legge til rette for opplæringen på en god måte både pedagogisk og administrativt. Vi mener derfor at grunntilskuddet bør utgjøre 25 % av totaltilskuddet og at grunntilskuddet fordeles etter en lineær modell ut fra antall studietimer.

Kursbevis

I forslaget til forskrift heter det at kursdeltaker skal ha dokumentasjon på gjennomført opplæring. I det frivillige kulturlivet er det mange kursdeltakere som ikke har noe behov for slik dokumentasjon etter hvert kurs. Kravet om kursbevis for alle deltakere medfører mye ekstra arbeid for kursarrangør. I tråd med frivillighetsmeldingens mål om forenkling foreslås det derfor at dokumentasjon på gjennomført opplæring er noe kursdeltaker har rett til og ikke noe som skal gis alle kursdeltakere.

Minimumskrav til antall deltakere

Departementet foreslår at kurs skal ha minst fem deltakere. Dette mener Norges Korforbund er uheldig. Kombinert med kravet om 75 % frammøte for tellende deltakere vil dette føre til at en del av kursene i våre medlemskor ikke vil få støtte. Vi forslår i stedet at kravet skal være minimum tre deltakere inkludert instruktør.

Forenklet rapportering fra kursvirksomheten

Departementets forslag til ny forskrift for Kulturdepartements ordning paragraf 13 lyder:

  • Innrapporterte studietiltak skal dokumenteres med frammøtelister som viser møtedatoer, timetall og deltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse. Frammøtelisten skal være underskrevet av kursleder. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år.

Norges Korforbund foreslår en forenkling i denne rapporteringen og at ordlyden endres til:

  • Innrapporterte studietiltak skal dokumenteres med møtedatoer, timetall og deltakernes navn, kjønn, fødselsår og bostedets postnummer, Dokumentasjonen skal være signert av kursleder som også skal attestere på at kurset har hatt frammøte som er i henhold til denne forskrift. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år.

Dagens forskrift påfører kursarrangørene svært høyre rapporteringskrav sammenlignet med mange andre støtteordninger. Håndtering og rapportering av frammøtelister er blant det som medfører mest arbeid. Det er naturlig at kursarrangør har en oversikt over frammøtet på sine kurs, men registrering av dette i rapporteringssystemer og studieforbundenes videre prosessering av dette medfører stor ressursbruk. Regjeringen har i flere sammenhenger uttalt at de ønsker forenklinger for frivilligheten. Forenkling er blant annet viet en egen del (del 4) i regjeringens frivillighetsmelding, og kapittel 9 i samme melding har tittelen «Meir aktivitet – mindre byråkrati». Vi mener derfor at det må være tilstrekkelig at det blir dokumentert hvem som har deltatt på kurset og at kursleder signerer på at kurset har et frammøte som oppfyller forskriftens krav.

Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler

Det er svært viktig for det frivillige kulturlivet at formuleringen om gratis bruk av offentlige undervisningslokaler videreføres både i loven og i forskriften. For mange av våre medlemskor medfører det imidlertid et problem at dette bare gjelder fram til kl. 21.00. Dette gir en mindre utnyttelse av lokalene enn det som er mulig. Vi mener derfor at denne rettigheten må gjelde fram til kl. 22.00.

Vi viser for øvrig til høringssvarene fra Kulturalliansen og Musikkens studieforbund som vi støtter.