Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Dato: 28.03.2022

Vår dato

Deres dato

Vår referanse

Vår saksbehandler

22.03.2022

11.03.2022

22/00480-2

Anne Kathrine Blyverket

Avdeling

Deres referanse

Arkivkode

Direkte telefon

Seksjon for juridiske spørsmål

22/1289

62

48357377

Postmottak AID

Høringssvar: Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven - Frist 28.03.2022

Utdanningsforbundet takker for muligheten til å gi innspill til endringer i midlertidige lover

om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven som nå er på høring.

Samfunnet har vært gjennom to år med nedstengning av utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser. Det har vært en krevende tid for lærere, studenter, elever og deltakere i voksenopplæringen. Alle har savnet normaliteten i hverdagslivet og til tider vært engstelige for sykdom og smitte. Våren 2022 opplever vi endelig et mer åpent samfunn igjen, selv om smittetallene til tider er høye også nå. De høye smittetallene har betydd at det er mye fravær i skoler og barnehager, uten at man har grepet til systemiske nedstengninger, som tidligere i pandemiperioden.

De foreliggende lovforslagene om forlengelse av tilpasninger i lovverket når det gjelder introduksjonsprogrammet og integreringsloven synes, til tross for lavere smittetall, likevel å være nødvendige for en tid framover. Vi vet for lite om hva som kan skje med virus-mutasjoner og smitte, og med ferietid foran oss med økt mobilitet i samfunnet, gjerne også over landegrensene, kan nye smittebølger plutselig dukke opp. Land på kontinentet opplever allerede nå fornyet oppblomstring av smitte og ny virusvariant. Forslaget om forlengelse av de midlertidige lovene er ment å ta høyde for nye behov for smitteverntiltak utover høsten.

Utdanningsforbundet støtter departementet i at situasjonen er uforutsigbar og at det derfor kan oppstå situasjoner hvor det er nødvendig med ytterligere smitteverntiltak, f.eks. lokalt. Eventuelle smitteverntiltak kan vise seg å innebære behov for tilpasninger i lovverket utover gjeldende 30. juni 2022.

Formålet med introduksjonsloven (nå opphevet) og integreringsloven er å bidra til at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. En vesentlig forutsetning for dette er å få gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Deltakerne har gjennom disse lovene rettigheter til skolegang og stønad og plikt til å delta. Dersom smittetrykk og smitteverntiltak medfører at deltakerne heller ikke kan få nødvendig opplæring digitalt, inntrer tilpasningsreglene i lovverket; stønaden utbetales uavhengig av fravær på grunn av covid-19, eventuelt fravær legges til programmets varighet, karriereveiledning og kompetansekartlegging skal gjennomføres når det er mulig. Disse tilpasningene skal sikre ivaretakelse av formålet med opplæringen og kvalifiseringen etter integreringsloven.

De gjeldende midlertidige lovene åpner for avvik fra enkelte av reglene i introduksjons- og integreringsloven, men kun for tilpasninger som er nødvendige på grunn av smitteverntiltak, og kun for den tid som et utbrudd av covid-19 krever.

Utdanningsforbundet støtter forslaget om å forlenge virkningstidspunktet for de to midlertidige lovene om tilpasninger til henholdsvis introduksjonsloven og integreringsloven.

Med vennlig hilsen

Ruth-Line Meyer Walle-Hansen

Anne Kathrine Blyverket

seksjonsleder

seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.