Høring: Forslag til forskrift om auksjon av restkapasitet til lakseoppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring utkast til ny forskrift om tildeling nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret gjennom auksjon. Tildelingen gjelder usolgt kapasitet fra auksjonen i oktober 2022, 8 243 tonn MTB fordelt over fem produksjonsområder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.08.2023