Forsiden

Høringssvar fra Aleneforeldreforeningen

Dato: 25.11.2020

Oslo, 25.11.2020

Høringssvar fra Aleneforeldreforeningen angående forslag til endringer av forskrift om tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom

Vi viser til forslag til forskrift om tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom, som ble sendt på høring 04.11.2020

Aleneforeldreforeningen er en landsomfattende partipolitisk og religiøst uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for barn og aleneforeldres rettigheter

  • Vår innstilling

Vi stiller oss positive til at ordningen med tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom fastsettes i forskrift, for å sikre at disse er i samsvar med kravene forvaltningsloven og økonomiregelverket stiller til utformingen og forvaltningen av tilskudd.

Videre støtter Aleneforeldreforeningen foreslåtte forenklingsgrep ved å slå sammen driftstilskudd og prosjekttilskudd til en ordning med et felles regelverk (forskrift). Vi mener også at dette vil føre til en mer nøyaktig og forenklet tilskuddsordning for brukerstyrte organisasjoner.

Utover dette støtter vi § 5 og § 7 til § 10. Nedenfor presenterer vi derimot våre kommentarer til endringen i tilskudd til Batteriene og Samarbeidsforum mot fattigdom og § 6.

  • Tilskudd til Batteriene og Samarbeidsforum mot fattigdom

Aleneforeldreforeningen mener at dersom Batteriene og Samarbeidsforum mot fattigdom skal fjernes fra tilskuddsordningen, disse videreføres som faste tiltak i de årlige statsbudsjettene og ikke risikerer å bli en salderingspost i fremtiden. Vi anser det som særs viktig at disse to organisasjonene er sikret trygg drift for å aktivt bekjempe fattigdom i Norge via sine medlemsorganisasjoner.

  • § 6 Søknad, vedtak og klage

Vi er positive til at organisasjoner som mottar tilskudd prioriteres i en treårsperiode. Samtidig stiller vi oss undrende til at det ikke foreslås en fireårsperiode, når Stortingets videreføring av ordningen skal være gjeldende.

Med vennlig hilsen

Aleneforeldreforeningen v/

Cathrine Austrheim

Leder