Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Dato: 04.06.2019

Svartype: Med merknad

Nordland fylkeskommune støtter dagens fraværsgrense og erfarer at fraværet i videregående skole har falt markant etter at den ble innført i 2016. Samtidig ser vi at andelen elever i Nordland som fullfører og består skoleåret, har økt og at andel elever som får 'ikke vurdert' på grunn av stort fravær har falt. Fraværsgrensa har hatt positiv innvirkning på tilstedeværelsen i alle grupper, både blant jenter og gutter, og på studieforberedende så vel som på yrkesfag.

Samtidig er det et faktum at i et fylke med spredt bosetting har noen elevgrupper fått problem når de skal avlegge førerprøve. Mange har lang reiseveg for å få avvikla obligatorisk sikkerhetskurs på bane eller øvelseskjøring i variert trafikkmiljø. Slik opplæring har ført til fravær, og de har ikke fått dette fraværet godkjent som dokumentert fravær, noe elever har opplevd som ‘urettferdig’. Elevene ville sikkert ønske at all kjøreopplæring og oppkjøring skal regnes som dokumentert fravær. Dette ville imidlertid være en alt for omfattende unntaksregel, og Nordland fylkeskommune støtter forslaget om at unntaket kun skal gjelde deler av kjøreopplæringa. Elevens tilstedeværelse i klasserommet er avgjørende viktig for gode skoleresultat, og dette har prioritet framfor kjørekort. Nordland fylkeskommune støtter derfor premisset i forslaget om at kjøreopplæring i all hovedsak må legges til elevenes fritid. Forslaget som er sendt på høring balanserer på en god måte både hensynet til elevenes skolegang og deres behov for kjørekort ved å begrense unntaksmulighetene til de delene av trafikkopplæringa som man ikke kan forvente at de kan ta utenom skoletida. Nordland fylkeskommune støtter avgrensninga som er foreslått, slik at 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane, 4 timer kjøring i variert trafikkmiljø og 5 timer praktisk landeveiskjøring unntas, mens det skal føres udokumentert fravær for alle andre typer trafikkopplæring og oppkjøring dersom elevene ikke planlegger slik at dette kan foregå i fritida deres.

Nordland fylkeskommune ønsker å minne departementet på at fraværsgrensa og fraværsføring er et tema som engasjerer elevene svært mye. For å hindre diskusjoner og tidstyver er det nødvendig at regelverket her er lett tilgjengelig og lett å forstå. Vi er ikke sikker på at ordlyden treffer dette behovet:

Det same gjeld dersom fråværet skyldast følgjande delar av den obligatoriske trafikkopplæringa til førarkort klasse B: sikkerhetskurs på bane og andre og tredje del av sikkerhetskurs på veg, jf. trafikkopplæringsforskriften (trafikkopplæringsforskrifta?) kapittel 11.

Nordland fylkeskommune har forståelse for departementets merknad i punkt 4.2 om at man ser det ‘som lite hensiktsmessig å sette en absolutt maksgrense definert i antall timer’. Allikevel kan man ikke ta det for gitt at disse bestemmelsene fra trafikkopplæringsforskriftas kapittel 11 er allment kjent. Hadde det vært mulig med ei presisering i teksten , … jf. trafikkopplæringsforskriften (trafikkopplæringsforskrifta?) kapittel 11, som normalt utgjer til saman 13 timar.

Dersom departementet fremdeles mener at ei slik presisering er lite hensiktsmessig, ber Nordland fylkeskommune om at det utarbeides kommentarer til paragrafen der de tre delene av trafikkopplæringa nevnes eksplisitt og at timetallet oppgis konkret. Dette vil lette arbeidet med den nye bestemmelsen for alle lærere, hindre unødige diskusjoner mellom elever og skole og også sikre likebehandling av alle elever.