Høringssvar fra OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Dato: 23.05.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven - Fraværsgrensen og trafikkopplæring

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har behandlet høringen om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven om fraværsgrensen og trafikkopplæring.

Forslaget innebærer at fravær for deler av trafikkopplæringen til førerkort klasse B kan anses som dokumentert fravær, og dermed kan unntas reglene om fraværsgrensen for elever i videregående skole. Nærmere bestemt vil unntakene gjelde fravær for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane, samt andre og tredje del av sikkerhetskurs på veg.

Fakultetet mener det er bra at obligatorisk opplæring kan bli unntatt fra fraværsregelen, men savner begrunnelser for hvorfor ikke førerprøver kommer innunder samme unntaket.

Med hilsen

Sarah J. Paulson

dekan

Jarle Traavik

fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.