Høringssvar fra Akershus fylkeskommune

Dato: 07.06.2019

Svartype: Med merknad

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse, Akershus fylkeskommune, har i møte 04.06.2019 behandlet Kunnskapsdepartementets forslag til endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven – Fraværsgrensen og trafikkopplæring – og vedtatt følgende høringssvar fra Akershus fylkeskommune (saksnr. PS 28/19):

Akershus fylkeskommune støtter forslag om endring i forskrift til opplæringsloven, slik at dokumentert fravær for gjennomføring av deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B kan unntas fra reglene om fraværsgrensen for elever i videregående skole. Fylkeskommunen støtter foreslått avgrensning til å omfatte inntil 13 timer av den obligatoriske trafikkopplæringen og at unntak for rimelig reisetid kommer i tillegg. Fylkeskommunen er videre enig i departementets vurdering av hvilke deler av den obligatoriske trafikkopplæringen som skal kunne unntas fra fraværsregelen. Det bør imidlertid vurderes om ikke også førerprøven bør kunne inngå i rammen på inntil 13 timer.

Videre må det understrekes viktigheten av at den enkelte elev må være oppmerksom på hvilke tidspunkter trafikkopplæringen legges til. Det er viktig at den ikke legges slik at eleven får stort fravær i ett eller flere fag, da høyt fravær kan gi manglende vurderingsgrunnlag, uavhengig av reglene om unntak fra fraværsgrensen.

De foreslåtte forskriftsendringene vil få praktiske og administrative konsekvenser og vil innebære merarbeid for skolene og den enkelte lærer i forbindelse med føring og oppfølging av elevenes fravær.