Høringssvar fra Statens vegvesen Region øst, FTU- sekretariatet i Oppland

Dato: 05.06.2019

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse – Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven (unntak fra fraværsgrensen for deler av trafikkopplæringen)

Vi viser til høring vedr. Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven (unntak fra fraværsgrensen for deler av trafikkopplæringen), med høringsfrist 7. juni 2019.

Den norske trafikkopplæringen til førerkort er et vesentlig element i visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken (nullvisjonen), og et viktig trafikksikkerhetstiltak rettet mot unge. Trafikkopplæringen er krevende fordi klasserommet er «på hjul» i et risikofylt miljø som krever full konsentrasjon både hos lærer og elev. Det er derfor viktig at undervisningen foregår på tider hvor både elev og lærer er uthvilte, og at opplæringen skjer i et realistisk og variert trafikkmiljø.

Mange unge får førerkort mens de er elever i videregående skole. For elever som ønsker å søke læreplass vil påbegynt trafikkopplæring være en fordel før de skal ut i læreplass. Det er derfor viktig med gode rammer rundt opplæringen.

På denne bakgrunn er Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) enig i at deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort bør unntas fra fraværsgrensen i videregående skole. I tillegg til de foreslåtte 13 timene av sikkerhetskursene på bane og veg, bør også den praktiske førerprøven unntas fraværsregelen.

Førerprøven er en nødvendig offentlig eksamen som alle må gjennom hvis de skal få førerrett. Førerprøvesensorene i Statens vegvesen har som mange andre offentlige ansatte en fastsatt arbeidstid som begrenser rommet for gjennomføring av førerprøven til ordinær åpningstid. Det å ikke innlemme førerprøven som unntak fra fraværsreglene signaliserer at det faktisk må tas ut et ugyldig fravær for å få gjennomført en offentlig eksamen, noe vi mener er uheldig.

Vi kan ellers se at unntaket gjelder spesifikt førerkortklasse B (personbil og varebil). Førerkortklasse A, A1 og A2 er nevnt under kapittel 4.4 Førerkortklasser, men det fremstår som litt uklart om disse klassene favnes av unntaket.

Med hilsen

Gunnar Tore Stenseng

leder i FTU i Oppland Bjørn Ivar Vasaasen

sekretær

Vedlegg