Høringssvar fra Enkelte Elev-, lærling- og mobbeombud i Norge, jf. signaturliste

Dato: 07.06.2019

Svartype: Med merknad

Elev- og lærlingombudene jobber for elevenes rettigheter i videregående opplæring.

Vi støtter regjeringens forslag om å unnta fravær til obligatorisk kjøreopplæring fra fraværsgrensen. Vi ønsker at alle obligatoriske deler av kjøreopplæringen skal kunne unntas, også teoriprøve og førerprøve.

Pga forskjellige forutsetninger og forkunnskaper vil elevene variere i antall timer som benyttes før de har gjennomført opplæringen. Da det ikke er noe krav til forkunnskaper, må man innrømme gyldig fravær for alle, for hele opplæringen.

Avstanden fra aktuell skole til undervisning i obligatorisk kjøreopplæring og førerprøve vil være svært ulikt. Det er viktig at alle får godkjent slikt fravær da dette kan utgjøre mye tid for de som har lang avstand til kjøreskole/ den obligatoriske kjøreopplæringen.

Sykefravær

Vi benytter anledningen til å melde ifra at ordningen med sykefravær ikke fungerer optimalt slik den er i dag. Fordi fagene ofte ligger timeplanlagt med doble timer eller som hele fagdager, er det svært få dager man kan være borte fra skolen uten å nærme seg 10 % ugyldig fravær.

Dette er problemområdene:

- Syke elever møter opp på skolen fordi de ikke orker å dra til legen. Ikke alle fastleger skriver ut legeerklæringer før elevene har brutt fraværsgrensa. Syke elever bør bli hjemme slik at vi unngår smitte.

- Elever som har lite penger, får ikke dokumentasjon på sykefraværet sitt fordi de må betale egenandel hos fastlegen når de er over 16 år. Elevene går syke på skolen hvis de greier det og får ugyldig fravær hvis de må bli i senga. Elever som bor for seg selv/på hybel kan også ha problemer med å komme seg til lege om de er sengeliggende. De har gjerne ikke nære kontaktpersoner som kan frakte de til legen. Egenandelen for en time hos legen er opptil 311 kr ifølge Helfo. Kilde: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-lege#Hovedregel-for-betaling-hos-lege

- Slik det er i dag, har arbeidstakere større mulighet til selv å melde ifra om egen sykdom enn elever i videregående. Vi ønsker oss et system som bedre forbereder elevene på arbeidslivet ved at de selv kan melde sykdom uten å behøve å dra til legen og uten at fraværet skal telle på fraværsgrensen.

Beskytt elever med lave grunnskolepoeng mot fraværsgrensa.

I Fafos rapport «I fraværsgrensens dødvinkel» (2018) går det fram at økningen i sannsynligheten for å få «Ikke vurdert», eller IV, som karakter har økt med 10 % på grunn av fraværsgrensa på landsbasis.

Dette betyr at fraværsgrensen ikke virker for elevene med lavest grunnskolepoeng ved at de tidlig i året gir opp skolen når de passerer fraværsgrensen i ett eller flere fag. Her trengs en justering av regelverket.

Det er viktig at vi tar tak i dette slik at ikke flere av våre ungdommer får IV og faller fra. Vi bør også sørge for gode støttesystemer for disse elevene slik at de også kan mestre skolen.

Elevstatus/privatiststatus.

Elever som overskrider fraværsgrensen bør få melde seg opp som privatister fram til like før eksamen. Slik det er i dag, går oppmeldingsfristen ut 1. februar i vårsemesteret, og mange elever får beskjed om at de har brutt fraværsgrensen etter dette tidspunktet. Fristen bør utvides betydelig, spesielt i vårsemesteret, slik at flest mulig får bestått skoleåret. Om ikke fristen kan utvides for alle, bør i alle fall elever som mister retten til standpunktvurdering få melde seg opp senere.

Vi opplever også at bestemmelsen om at man ikke kan melde seg som privatist samtidig som at man er elev er til hinder for gjennomføring av videregående. Se forskrift til opplæringsloven § 3-27 tredje ledd.

Hvis eleven som har brutt fraværsgrensen beholder elevstatus, har eleven rett til undervisning og underveisvurdering ut skoleåret. Men da kan eleven melde seg som privatist tidligst påfølgende semester. Vi tror at eleven vil tjene på å kunne melde seg som privatist samme semester som han eller hun har fått undervisning.

Det er viktig at regelverket gjenspeiler vårt ønske om at flest mulig skal bestå videregående opplæring. Unødvendige hindringer bør fjernes.

Disse ombudene signerer dette høringssvaret:

Einar Buø, Mobbeombud i Vest-Agder
Melinda Jørgensen, Elev- og lærlingombud i Oslo
Andreas Nilsson, Elev-, lærling og mobbeombud i Akershus
Anita Alnes Solevåg, Elev- og lærlingombud i Møre og Romsdal
Benthe Asp, Elev- og lærlingombud i Trøndelag