Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 05.06.2019

Svartype: Med merknad

Høringen er sendt ut til alle de offentlige videregående skolene i Trøndelag, og ble etter dette politisk behandlet av Fylkesutvalget i Trøndelag 4. juni (FU sak 154/19). Hele saken slik den ble vedtatt ligger vedlagt dette høringssvaret. Det ble blant annet vedtatt følgende:

Blant annet kjøreskoler og elever har uttrykt at det oppleves som uheldig at alt fravær i forbindelse med trafikkopplæring teller mot fraværsgrensen. Det er også tidligere signalisert fra politisk hold i Trøndelag at det er ønskelig at fravær i forbindelse med trafikkopplæring kan unntas fra fraværsgrensen. Med tanke på at deler av trafikkopplæringen må foregå på dagtid, og det er i samfunnets interesse at elever får trafikkopplæring, oppleves det som urimelig at fravær i forbindelse med dette skal kunne være med og bidra til at elever ikke får karakter i fag.

Trøndelag fylkeskommune støtter derfor Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre mulighet for å unnta fravær i forbindelse med deler av trafikkopplæringen fra å telle mot fraværsgrensen. Fylkeskommunen støtter også hovedtrekkene i departementets forslag om hvilken del av fraværet i forbindelse med trafikkopplæring som skal kunne unntas, og at det ikke bør angis en absolutt maksgrense i antall timer for fravær.

Trøndelag fylkeskommune kan, med utgangspunkt i departementets begrunnelse, imidlertid ikke se at det er noen vesensforskjell mellom selve førerprøven, og de delene av trafikkopplæringen som allerede foreslås unntatt fraværsgrensen. Fylkeskommunen kan derfor ikke se at det er noe som taler for at fravær i forbindelse med selve førerprøven skal behandles annerledes enn det øvrige fraværet som departementet allerede foreslår å unnta, og foreslår at også fravær i forbindelse med førerprøven skal kunne unntas fraværsgrensen.

Vedlegg