Høringssvar fra Ski videregående skole

Dato: 09.05.2019

Svartype: Med merknad

Vi støtter forslagene i høringen.

Vi er samtidig bekymret for en gradvis utvanning av fraværsgrensen og dens opprinnelige intensjon.