Høringssvar fra Forleggerforeningens servicekontor

Dato: 10.09.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Forleggerforeningen

Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett

Om Forleggerforeningen

Forleggerforeningen er en interesseorganisasjon for forlag. Foreningen har nesten 100 medlemmer, som gir ut allmennlitteratur og læremidler i alle format for grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

Forleggerforeningen viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring med frist 10. september 2019, og kommenterer i dette svaret valg av modell og markedsmessige konsekvenser ved innføringen av skjerpede krav.

Gjennomføringen av direktivet bør begrenses til offentlig sektor (modell 1)

Det er skissert tre ulike modeller for gjennomføringen av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsteder og mobilapplikasjon er i norsk lov. Departementet ønsker innspill på valg av modell.

Modell 1 går ut på en gjennomføring av direktivets krav for offentlig sektor, hvor nye krav om universell utforming ikke vil utvides til å gjelde for privat sektor (gir et tosporet regelverk). Denne modellen tilfredsstiller kravene i direktivet. Forleggerforeningen mener at en gjennomføring av denne modellen best vil ivareta balansen mellom behovet for en universelt utformet offentlighet og et velfungerende marked for digitale bøker og læremidler på norsk.

Forlag har egne nettsteder hvor det legges ut tekst som svært sjelden er til salgs. Dette er materiale forlagene ikke kan ta betalt for i dagens marked, og hvor merkostnaden knyttet til de nye kravene (jf. tilleggskravene skissert i modell 2 og 2b) vil måtte dekkes inn andre steder i markedet. Det norske bokmarkedet er prissensitivt og vil lide under en slik ekstrakostnad. Forleggerforeningen mener at behovet for universelt utformede nettsteder mv. allerede ivaretas tilstrekkelig av gjeldende regelverk. Også når det gjelder digitale læremidler og tilsvarende, er disse gjennomført etter gjeldende krav til universell utforming. Uavhengig av valg av modell, vil det påføres en ekstrakostnad ved gjennomføringen av direktivet (ved overgangen til WCAG 2.1), men kostnaden vil være høyest ved modell 2b eller 2.

Forleggerforeningen ønsker å understreke behovet for tilstrekkelig lange tidsfrister, uavhengig av valg av modell for gjennomføringen av direktivet.

Om konsekvenser for læremidler for høyere utdanning

Innenfor høyere utdanning er det i hovedsak studentene selv som kjøper læremidlene. Av læremidler levert av norske forlag har dette inntil nylig i hovedsak vært papirbøker. Fra august 2019 begynner de norske akademiske forlagene også å tilby sine titler i digitale formater gjennom fellessatsingen Allvit. Allvit legger til rette for salg av digitale lærebøker til studenter som privatpersoner, men også til forskningsbibliotekene for videre utlån. Allvit-prosjektet vil gjøre det svært mye enklere å tilby formater som er tilpasset universell utforming, og Allvit-leseren er utviklet med sikte på nettopp dette.

Når de strengeste kravene til universell utforming skal legges til grunn (WCAG 2.1), kan imidlertid digitale lærebøker for høyere utdanning med mange bilder, figurerer, film, lyd og illustrasjoner bli svært dyre i produksjon. Merkostnaden med dette kan ikke dekkes inn av høyere priser til studentene. Forleggerforeningen frykter at den høye produksjonsprisen i mange tilfeller kan virke prohibitivt, slik at man ikke kan tilby pensumlitteraturen i digitalt format, men bare i papirformat.

Forleggerforeningen mener dessuten at det bør rettes oppmerksomhet mot universitets- og høyskolebibliotekenes innkjøp av digital pensumlitteratur fra de norske forlagene. Når alt de kjøper inn skal være universelt uformet i henhold til WCAG 2.1, vil det medføre en stor ekstrautgift for utgivere. Problemstillinger knyttet til dette er ikke tilstrekkelig belyst i høringsbrevet.

Forlagene etterlyser en konsekvensutredning av krav om universell utforming av digitale lærebøker for høyere utdanning. Målet må være at det store potensialet for universell utforming som ligger i digital publisering, for eksempel via Allvit kan utvikles til beste for studentene. Utredningen må også omfatte rettighetsspørsmål og finansiering.

Om konsekvenser for læremidler for grunn- og videregående skole

Medlemsforlagene i Forleggerforeningen og andre tilbydere av digitale læremidler har allerede blitt pålagt store kostnader for å kunne levere universelt utformede kvalitetssikrede læremidler for grunnskolen og videregående skole på norsk i digitale formater. Kravet om universell utforming av digitale læremidler ble innført gjennom en endring i forskrift til likestillings- og diskrimineringsloven[1] i 2017, i kraft fra 1.1.2019 (jf. Forskriftens § 11 andre ledd).

Markedet for digitale læremidler er fortsatt umodent, og det er usikkerhet omkring forretningsmodeller som sikrer tilstrekkelig inntjening. Det er kommuner og fylkeskommuner som er innkjøper i dette markedet, og økonomien i læremiddelmarkedet avhenger således av offentlige bevilgninger til kommunesektoren. Den tilleggskostnaden som vil påføres tilbydere av digitale læremidler gjennom en ytterligere skjerping av kravene til universell utforming vil vanskelig kunne veltes over på innkjøper i dagens marked. Dagens situasjon for læremiddeltilbyderne er allerede preget av betydelig risiko og små marginer, og en regelendring vil følgelig kunne ha store konsekvenser for bærekraftigheten i markedet – og i siste instans elevers og læreres tilbud ute i skolene.

Forleggerforeningen ber på bakgrunn av dette om at det utredes alternativer for hvordan merkostnader i forbindelse med overgangen til WCAG2.1 kan kompenseres for når det gjelder læremidler for grunn- og videregående skole. Dersom man velger modell 2 eller 2b, ber vi tilsvarende om en utredning av hvordan merkostnadene i forbindelse med innføringen av de nye kravene (forhåndsinnspilt multimedieinnhold, tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon, universelt utformede intranett og ekstranett mv.) kan kompenseres for.

Forlagene er en del av løsningen

Forlagene er en viktig leverandør av digitalt innhold og digitale tjenester for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning, og er opptatt av at disse produktene skal være tilgjengelige for alle. Forlagene har lang erfaring med og omfattende kompetanse på universell utforming, og bidrar gjerne om det er behov for klargjøring eller mer informasjon – eller når man skal se på hvordan universell utforming best gjennomføres i vår sektor.

Universell utforming har imidlertid en tilleggskostnad som i mange tilfeller ikke kan løses i markedet, og man bør se hvordan disse kostnadene kan kompenseres for. Forleggerforeningen ønsker å være i dialog med departementene om hvordan dette kan løses.

Oppsummert

  • - Forleggerforeningen ønsker at departementet velger modell 1.
  • - Konsekvensene av merkostnader knyttet til universell utforming i de ulike modellene (også modell 1) bør utredes nærmere.
  • - Det bør utredes alternativer for hvordan merkostnader i forbindelse med overgangen til WCAG2.1 kan kompenseres for når det gjelder læremidler (for hele utdanningsløpet).
  • - Det må under alle omstendigheter innvilges tilstrekkelig lange tidsfrister for å ivareta blant annet behovet for ytterligere utredning.

Med vennlig hilsen

Kristenn Einarsson
Administrerende direktør
Den norske Forleggerforening

[1] Forskrift om endring i forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger av 13. september 2017 nr. 1417 endrer § 2 annet ledd i forskrift av 21. juni 2013 nr 732 om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger til også å omfatte «nettløsninger, herunder digitale læremidler og automater».