Høringssvar fra Allsite Geo AS

Dato: 07.04.2021

Høringsuttalelse fra Allsite Geo AS angående: Forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Generelt er det, etter vårt syn, positivt og viktig at Norge utreder muligheten for å utforske samt utvinne kommersielle forekomster av dyphavsmineraler i norske farvann. Allsite Geo AS er, ut ifra et ståsted som leverandør av geovitenskapelige tjenester relevant for dette segmentet, opptatt av at det legges til rette for et holistisk syn på vurderingen av de geovitenskapelige og miljømessige forhold som er aktuelle for leting etter og produksjon av dyphavsmineraler. Fra dette ståstedet har vi følgende høringsinnspill, hvor en bør:

  • · Utrede muligheten for hvordan instrumentplattformer slik som skip, undervannsroboter (ROV og AUV) kan utnyttes til felles innsamling av geovitenskapelige og miljø data.
  • · Utrede muligheten for hvordan ny teknologi kan effektivisere innsamling og analyse av geovitenskapelig og miljø data etter høyeste miljøstandard.
  • · Utrede muligheten for hvordan ny teknologi og nye innsamlingsmetoder kan utvikle nye relevante datatyper.
  • · Utrede muligheten for hvordan bruk av geovitenskapelige og miljø data i felleskap kan lage en «baseline» for det biologiske miljøet før utforskning og utvinning av dyphavsmineraler starter.
  • · Utrede metoder for monitorering av miljøet i områder hvor utforskning og utvinning av dyphavsmineraler foregår.
  • · Utrede muligheten for hvordan offentlige og private geovitenskapelige og miljø databaser kan gjøres offentlig tilgjengelig på en felles plattform så tidlig som mulig, for å sikre den mest bærekraftige måten å drive utforskning og utvinning av dyphavsmineraler.
  • · Utrede muligheten for å utvikle de beste modellene for geologi og miljø, basert på innsamlede data, for alle aktører som ønsker å drive utforskning og utvinning av dyphavsmineraler.

Stavanger, 7/4 2021