Høringssvar fra Norsk olje og gass

Dato: 08.04.2021

Høring - forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Norsk olje og gass takker for muligheten til å kommentere på forslag til konsekvensutredningsprogram for havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel. Konsekvensutredningen skal belyse hvilke virkninger en eventuell åpning kan få for miljøet og antatte næringsrelaterte, økonomiske og sosiale virkninger.

Vi er positive til programmet som vil få fram en konsekvensutredning som innen rammene av de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområdene vil bli en viktig del av beslutningsgrunnlaget for åpning for undersøkelser etter havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel. Det er positivt at det blir slått fast at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for arbeidet med åpningsprosessen.

Havbunnsmineraler er viktig for det grønne skiftet og kan bli en viktig næring for Norge som diskutert i studien Marine Minerals – Norwegian Value Creation Potential utarbeidet av Rystad Energy i 2020.

Norge har lang erfaring og ledende kompetanse fra skipsfart, petroleumsindustri og relevant kompetanse en ny marine mineraler industri kan bygge på innen

  • Helse miljø og sikkerhet
  • Teknologi, leverandørindustri
  • Geologi og geofysikk
  • Utvikling av helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder

Konkret foreslått KU programarbeid i kapittel 6 er et godt forslag til å etablere nødvendig kunnskap for å vurdere åpning for videre undersøkelser og leting.

Undersøkelser – status, utviklingstrender og muligheter

Det er viktig å få kartlagt status og trender internasjonalt og nasjonalt, og å vurdere industrimuligheter

Utvinning – teknologier og metoder for utvinning, heving og etterbehandling

Studien vil beskrive teknologier og teknologiutvikling som kan være aktuelle å benytte på norsk sokkel i fra etablering til transport til land, og inkludere utslipp til sjø og luft samt avbøtende tiltak ved ulike teknologier.

Kunnskapsstatus for naturforhold

Her vil primært økosystem for habitattyper der det kan tenkes å utvinne havbunnsmineraler studeres, det er primært inaktive sulfider/grushauger det er aktuelt å etablere kunnskap om i tillegg til skorper. Kunnskapsstatus må etableres om økosystemer (her naturtyper og biologiske samfunn), vannsøylen, strømforhold og sårbarhet.

Miljøvirkninger

Tilgang til marine mineraler og metaller er av geopolitisk betydning. Sett i dette perspektiv kan utvinning av marine mineraler gi en positiv global miljøgevinst.

Konsekvensutredningen skal også belyse hvilke virkninger en eventuell åpning kan få for miljøet. Det er viktig å få en vurdering av fordeler og ulemper ved aktivitetene. Petroleumsvirksomheten i Norge har bidratt til å utvikle gode verktøy til miljøovervåking av havbunnsmiljøet og for vannsøylen. Studien skal i utgangspunktet beskrive inaktive områder og fauna, eksempelvis på sulfidgrusområder og peke på aktuelle metoder og teknikker.

Så langt mulig bør prøvetaking inkludere både geofaglig og biofaglig materiale

Til forskjell fra erfaringer med utvinning av havbunnsmineraler fra noduler vil fremtidig utvinning av sulfider typisk dekke 0,1 – 0,5 km2, mens en skorpeutvinning vil kunne dekke betydelig større areal.

Industrien ønsker å delta i å etablere nødvendig ny kunnskap

Virkninger for andre næringer – mulig verdiskaping og sysselsetting

Programforslaget støttes

Samfunnsmessige virkninger

I tillegg til de samfunnsmessige virkningene i Norge, bør konsekvensutredningen også forsøke å belyse de internasjonale konsekvensene av å ikke bedrive mineralvirksomhet på norsk sokkel. Da særlig med tanke på fremtidige geopolitiske utfordringer og med FNs bærekrafts mål som bakteppe. Det internasjonale behovet for mineraler og markedssituasjonen fremover bør i så måte vurderes. Som det også poengteres i utkastet til konsekvensutredningsprogram produseres en stor del av mineralene globalt i dag i land med ustabile regimer og uten særlig fokus på bærekraft.

Etablering av slik aktivitet på norsk sokkel kan lede til at det etableres en ny industriklynge som har et eksportpotensial, på tilsvarende måte som oljeservice næringen har vist å ha et eksportpotensial.

Desto mer forutsigbarhet konsekvensutredningen kan lede til, desto bedre vil industrien kunne bidra og utruste seg for en bærekraftig verdiutvikling innen mineralvirksomhet på Norsk sokkel.

Norsk olje og gass støtter utsendt forslag til konsekvensutredningsprogram og foreslått tidsplan.

Med vennlig hilsen

Norsk olje og gass

Anniken Hauglie

Administrerende direktør