Høringssvar fra Norwegian Forum for Marine Minerals (NMM)

Dato: 12.04.2021

Norwegian Forum for Marine Minerals (NMM - https://marineminerals.no/) takker for muligheten til å komme med innspill på forslag til konsekvensutredningsprogram for havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel. Industrien kan bli en viktig bidragsgiver til det grønne skiftet.

Konsekvensutredningen skal belyse hvilke virkninger en eventuell åpning kan få for miljøet og antatte næringsrelaterte, økonomiske og sosiale virkninger. NMM mener det er viktig at denne konsekvensutredningen også tar for seg de positive effektene industrien kan ha. I denne sammenheng kan / bør en også belyse det eksport potensialet norsk industri kan ha i en global utvinning av marine mineraler.

NMM mener at forskjellene mellom utvinning (mudring) av noduler fra havbunnen og utvinning av massive sulfider eller mineralrike skorpe, som er til stede i norske farvann, bør vektlegges i teknologistudiene som skal bli gjennomført som en del av konsekvensutredningen. Miljøkonsekvensene ved utvinning av massive sulfider og mineralrike skorper vil innbyrdes være svært forskjellige.

Både industri og forskningsorganisasjone bør være tungt involvert i teknologistudiene.

NMM støtter utsendt forslag til konsekvensutredningsprogram og foreslått tidsplan. NMM ser at det vil være svært hensiktsmessig at vi blir involvert så tidlig som mulig i det arbeidet som skal utføres, da vi besitter betydelig kompetanse. Dette igjen vil potensielt gi en enda bedre, kostnadseffektiv og bærekraftig teknologiutvikling og forvaltning av de marine mineralressursene.