Høringssvar fra Petroleumstilsynet

Dato: 09.04.2021

Svar på høring: Forslag til program for konsekvensutredning etter havbunnsmineralloven

Vi viser til OEDs høring med frist for innspill 12. april.

Forslaget bygger på et tydelig premiss om forsvarlig virksomhet: Mineralvirksomhet skal etter havbunnsmineralloven foregå på en forsvarlig måte og ivareta hensynet til sikkerhet for personell, miljø og de økonomiske verdiene innretninger og fartøyer representerer. I forhold til en konsekvensutredning før åpning er dette derfor en absolutt forutsetning. For konkrete prosjekter vil dette bli sikret av rettighetshaver og gjennom regulering fra de relevante fagmyndigheter. (Side 29)

Vi er kjent med boreoperasjonen som Oljedirektoratet gjennomførte i 2020 ved Mohnsryggen i Norskehavet for å kartlegge forekomster av havbunnsmineraler. Operasjonen innebar boring av grunne borehull med fartøy på opptil 3000 meters vanndyp, og var regulert av lov om mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel (havbunnsmineralloven). Foreløpig er det «Departementet» (OED) som «fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven blir overholdt av alle som utøver mineralvirksomhet som omfattes av loven.» Dette gjelder også kapittel 6 om særskilte krav til sikkerhet. Vi viser i denne sammenheng til vårt høringssvar til havbunnsmineralloven av 7. juli 2017 (utdrag):

Innretninger og utstyr til bruk for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen vil ha mange likhetstrekk med dagens petroleumsvirksomhet (eksempelvis konstruksjon, posisjon, boring, rørledninger, løfteutstyr, beredskap mm.). Det samme gjelder for styring av virksomheten, hvor utkastet legger opp til at dette skal reguleres tilsvarende som i petroleumsloven. Petroleumstilsynet har faglig og juridisk kompetanse og erfaring med mange av de tekniske forholdene, og med oppfølging av systemet med ansvarsplassering hos aktørene og utvikling av robuste, forsvarlige løsninger.

Det vil også være nødvendig å ivareta forholdet til annen virksomhet. For petroleumsvirksomhet kan dette ivaretas gjennom Ptils saksbehandling av søknader om virksomhet innenfor gitte, geografiske områder og tidsrom. Ptil har gode samarbeidsrutiner med andre myndigheter, og et utstrakt samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Også internasjonalt deltar Ptil i myndighetssamarbeid og standardiseringsarbeid.

Forslaget til lov er sterkt inspirert av dagens petroleumslov, og følger denne langt på vei i struktur og innhold. Det legges opp til tilsvarende pliktsubjekt- og ansvarsstruktur og tilsvarende tildelings-, planleggings- og utvinningsprosesser. Helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av dette regimet, og bør være det også for denne havindustrien helt fra starten. Det er derfor viktig å få definert et klart, uavhengig og kompetent myndighetsansvar på sikkerhetsområdet.

Det framkommer av høringsnotatet for utkast til havbunnsmineralloven kapittel 12 side 107 at Mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen medfører en rekke oppgaver av forvaltningsmessig art. Det legges til grunn at disse oppgavene, som vil fremgå av den nye loven, vil bli behandlet dels av ansvarlig departement og dels av direktorater og tilsyn som ligger under ulike departement.

Vi mener at erfaring fra hendelser tidlig i petroleumsvirksomheten (som Bravo-utblåsningen i 1977 og Kielland-ulykken i 1980) viser at det vil kunne få uheldige sikkerhetsmessige konsekvenser dersom man velger å la virksomheten utvikle seg uten et gitt rammeverk og tilsynsregime som legger til rette for forsvarlig virksomhet og forutsigbarhet for aktørene. Siden det legges opp til et tilsvarende regime som etter petroleumsloven med sammenlignbare aktiviteter og risikoforhold, bør det bygge på erfaringene fra regulering av petroleumsvirksomheten.

Som beskrevet i høringsnotatet, er teknologier for utvinning av havbunnsmineraler i stor grad basert på løsninger fra olje og gass, skipsfart og andre næringer der Norge som nasjon er langt fremme. Norskbaserte miljøer kan i denne sammenheng ha gode forutsetninger for å posisjonere seg som en teknologileverandør for den nye næringen, og havbunnsmineralutvinning kan bli viktig for norsk leverandørindustri i fremtiden.

For å legge til rette for denne utviklingen, er et forutsigbart rammeverk av stor betydning for aktørene. Regulering av, og tilsyn med, sikkerhet er en del av dette rammeverket.