Høringssvar fra Sysselmannen på Svalbard

Dato: 18.03.2021

Det vises til Olje- og energidepartementets høring vedrørende forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Forslaget gjelder konsekvensutredningsprogram for undersøkelsestillatelser.

Sysselmannen på Svalbard skal ivareta og forvalte miljøet på Svalbard gjennom svalbardmiljøloven, som gjelder hele Svalbards landterritorium samt sjøområde ut til territorialgrensen. Områder aktuelle for konsekvensutredning ligger ikke innenfor svalbardmiljølovens virkeområde, men da områdene er tilgrensende er det ikke utelukket at eventuell aktivitet kan få konsekvenser også innenfor territorialgrensen.

Den foreslåtte utredningen omkring miljøvirkningene vurderes foreløpig å være tilstrekkelig, da det presiseres at de mer stedsspesifikke forhold først vil konsekvensutredes ved eventuelle utvinningstillatelser. Dersom undersøkelsene tilsier at det skal åpnes for utvinning, regner Sysselmannen med å få på høring konsekvensutredningsprogram i forbindelse med utvinningstillatelser som kan påvirke havområdene rundt Svalbard.

Sysselmannen har ikke kommentarer til konsekvensutredningsprogrammet for øvrig.