Høringssvar fra Artsdatabanken

Dato: 08.04.2021

Viser til "Høring - forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel". Artsdatabanken ønsker i den anledning å komme med innspill. Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper.

Artsdatabanken er blant annet ansvarlig for å utgi Norsk rødliste for arter og Norsk rødliste for naturtyper. Gjeldene utgaver ble gitt ut i hhv. 2015 og 2018. En rødliste er en oversikt over arter eller naturtyper som har en risiko for å dø ut eller forsvinne fra Norge. Rødlistene revideres hvert sjette år. Vurderingene er basert på best tilgjengelig kunnskap på det tidspunktet de blir gjennomført. Da vurderingene for de gjeldene rødlistene ble gjort, var det ingen informasjon som tilsa at mineralvirksomhet kunne bli en realitet på norsk kontinentalsokkel i overskuelig framtid. En vurdering av konsekvens av en utvinnings som beskrevet i høringsnotatet ble derfor ikke inkludert i vurderingen av artene eller naturtypene. Ingen arter eller naturtyper har derfor blitt vurdert å ha en risiko for å dø ut eller forsvinne som en konsekvens av mulig mineralutvinning da en slik utvinning virket lite sannsynlig.

Hvis en utvinning gjennomføres, vil det få konsekvenser for risikoen for at artene og naturtypene kan dø ut eller forsvinne, men rødlistene fra 2015 og 2018 gir altså ikke grunnlag for å anslå konsekvensene. I Rødlista for naturtyper 2018 ble det vurdert at sannsynligheten for mineralutvinning var svært liten og ingen naturtyper ble rødlistet som følge av muligheten for mineralutvinning til havs.

Vi gjør derfor oppmerksom på at det kommer en revidert utgave av Norsk rødliste for arter i november 2021 og en revidert utgave av Norsk rødliste for naturtyper i 2025. I disse oppdaterte utgavene vil en konsekvens av en eventuell utvinning være vurdert for artene og naturtypene. Da omfanget av en mulig utvinning fortsatt er ukjent er det også knyttet usikkerhet til konsekvensen for artene.

Det pågår også nå et prosjekt i regi av Artsdatabanken for å kartlegge faunen på de varme havkildene som vil avsluttes i 2023 som vil gi oss mye ny kunnskap om artsmangfoldet (https://artsdatabanken.no/Pages/288519/Fauna_ved_varme_kilder_og ).

Vennlig hilsen

Bjarte Rambjør Heide

Direktør Artsdatabanken