Forsiden

Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 03.06.2021

Høring - forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 28. mai 2021 vedrørende særlig informasjonstilgang for utvalg som skal undersøke overgrep begått av helsepersonell.

NSF støtter nedsettelsen av dette utvalget, og ser det som svært viktig at saksbehandlingen i slike saker ettergås. Det er avgjørende at befolkningen har tillit til helsepersonell og tillit til myndighetene saksbehandling av klager på helsepersonell. NSF mener at det er avgjørende at disse alvorlige sakene undersøkes bredt, også med tanke på hvordan slike saker har blitt behandlet knyttet til ulike helsepersonellgrupper.

NSF støtter lovforslaget fra departementet for å sikre korrekt behandling og nødvendig innhenting av svært sensitive personopplysninger.

Med vennlig hilsen

Lill Sverresdatter Larsen Curt A. Lier

Forbundsleder Forhandlingssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg