Forsiden

Høringssvar fra Pensjonistforbundet

Dato: 31.05.2021

Forslag til lov om tilgang til taushetsbelagte opplysninger mv. for utvalg som skal gjennomgå tilsynssaker der helsepersonell har begått overgrep mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Varhaugsaken og andre alvorlige saker har vist at systemet har kommet til kort når det gjelder å forebygge, reagere, gripe inn og forhindre videre skadelig atferd fra et helsepersonell mot pasienter/brukere/klienter.

Pensjonistforbundet støtter derfor at det oppnevnes et utvalg som skal gjennomgå statsforvalternes, Statens helsetilsyns og Statens helsepersonellnemnds saksbehandling av slike saker i perioden 2010 til 2020. Det er positivt at utvalget vil få pasient- og brukerrepresentanter og vi håper at utvalget også vil se på saker der helsepersonell har begått overgrep mot eldre pasienter.

Vi støtter i hovedsak lovforslaget og anser endringene som nødvendig for at utvalget skal kunne sette seg grundig inn i alle sakene og gi gode råd til departementet.

Vi har imidlertid betenkelighet med hensyn til paragraf 5. Her foreslås et forbud mot å benytte opplysningene som bevis i en senere straffe- eller sivilsak. Forbud mot å benytte opplysningene som bevis i straffesak kan vi støtte, men er uenig i forbud mot å bruke opplysningene i sivil sak. Dette vil typisk være erstatningskrav. De forhold som avdekkes kan innebære at pasienter som har vært utsatt, kan ha fått varige fysiske eller psykiske skader, blitt uføretrygdet eller begått selvmord uten at dette er blitt fulgt opp. Det er da urimelig om det skal vedtas bevisforbud som fratar pasienten eller etterlatte retten til å kreve erstatning.

I tillegg bør det også gjøres unntak fra foreldelsesreglene for erstatningskrav.

Med vennlig hilsen

Pensjonistforbundet

Jan Davidsen Harald Olimb Norman

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg