Forsiden

Høringssvar fra Erfaringssentrum

Dato: 03.06.2021

Høringssvar - forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal

undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i

perioden 2010 til 2020

Vårt standpunkt

Erfaringssentrum er en interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter i hele Norge. Erfaringskonsulenter er ansatt i helsetjenestene på bakgrunn av at man har erfaring med psykisk helse og avhengighets utfordringer som pasient og/ eller pårørende. Vi er ansatt for å bruke vår erfaringskompetanse for å bidra til at helsetjenestene blir bedre slik at dagens pasienter og pårørende opplever at tilbudet avspeiler deres behov. Vi skal representere brukererfaringer, og hevde brukerinteresser innenfor rammene til organisasjonen vi er ansatt i. Erfaringskonsulenter er ett av flere tiltak for å sikre at brukerkunnskapen blir en reell del av kunnskapsgrunnlaget i helsetjenesten, på lik linje som forskningsbasert kunnskap og klinisk erfaring.

Vi jobber for at begreper som brukermedvirkning og kunnskapsbasert praksis, skal bli mer enn honnørord. Det gjør vi ved å være en del av og forbedre tjenestens kultur, struktur og kunnskapsgrunnlag. Vår oppgave er å utfordre status quo ved å formidle innspill og erfaringer fra pasienter og pårørende som er brukere av tjenesten i dag.

Vi er opptatt av at det skal føles trygt å få hjelp i helsetjenestene. Vi er opptatt av pasientsikkerheten, både det som er direkte knyttet til pasientbehandling og systemsvikt, men kanskje spesielt når maktovergrep begås av de som skal være hjelperne.

Merknader til høringsnotatet

Pasient og brukerrepresentanter er nevnt som medlemmer i utvalget, noe som er svært positivt, men vi ønsker at også erfaringskonsulenter blir inkludert som en viktig stemme inn i dette arbeidet.

Pasientene som får saken sin gjennomgått, bør informeres om dette og få reell mulighet til å uttale seg på frivillig basis som nevnt i pkt. 4.

Vi savner også en tydelig forklaring på hva et overgrep er definert som i denne sammenheng.

Hvorfor denne saken er viktig for erfaringskonsulenter

Opprettelse av en ekspertgruppe, oppfatter vi som et tydelig tegn på at det er genuin interesse for å oppklare og avklare ting som tidligere er besluttet. Vi ser det også som tegn på at pasienter og pårørende blir tatt på alvor og lyttes til. Det er viktig for nåværende og tidligere pasienter og pårørende, å se denne villigheten til å gå nærmere i sømmene på de saker som omhandler maktovergrep, for å forsikre om at regelverket for autorisasjon av helsepersonell er riktig eller om det bør endres. Det vi erfaringskonsulenter oftest hører fra pasienter eller pårørende, er at de håper tjenesten lærer av sine feil slik at feil og svikt ikke skjer igjen.

Våre standpunkt

Vi ønsker oss et strengere regelverk for helsepersonell som gjør grove maktovergrep. Det kan ikke være slik at det får så ulike konsekvenser at for eksempel en sykepleier forelsker seg i en pasient, utsettes for strengere regime enn en overlege som utsetter pasienter for overgrep. VG siner avsløringer viser at mange leger og psykologer ikke har fått varige konsekvenser for sin autorisasjon og/ eller arbeidsforhold. Mens i andre saker hvor for eksempel en sykepleier innleder et romantisk forhold til en pasient etter utskrivelse, fikk konsekvenser for sykepleieren. Det må være fornuftige proporsjoner i regelverket for autorisasjon.

Vi jobber for å skape pasientens helsetjeneste, og da må vi sikre at pasienter og pårørende blir beskyttet, slik at personer som tydelig er uskikket til å skjøtte sitt arbeid, heller får utøve sitt yrke i administrative stillinger.

I andre yrkesgrupper er det et krav om sikkerhetsklareringer av ulike slag eller bakgrunnssjekk, dette burde det også være for helsepersonell for å sikre at det er egnede personer som skal få hjelpe mennesker i en sårbar situasjon.

Vi mener også det er viktig å se nærmere på hva som skal være krav til oppfølging og behandling av helsepersonell som mister sin autorisasjon, og som søker om å få den tilbake. Det må sikres at det stilles krav til den ansatte som har brutt kravene til etiske holdninger og adferd som helsepersonell. Ikke minst må det være en kvalitetsstandard til arbeidsplassen til oppfølging og ivaretakelse av helsepersonellet som har begått maktovergrep.

Avsløringene som VG har løftet gir også uttrykk for andre utfordringer i helsetjenestene. De har pekt på at det er noen holdninger og verdier i helsetjenestene som det tydelig må jobbes mer med. Ikke minst sier det noe om en varslingskultur og fryktkultur som lever i organisasjonene. Vi undrer oss på hvorvidt varslerne i de ulike sakene fortsatt er ansatt i helsetjenesten eller om det kun er den som ble varslet på som er ansatt? Hva slags oppfølging fikk de som varslet, og hva slags ivaretakelse og oppfølging har pasient eller pårørende fått etter det ble varslet? Vi tror det svikter her.

Konklusjon

Helsepersonell har et særlig ansvar for å ta vare på en høy etisk standard. Det må være tillit mellom helsepersonellet og pasienten/ pårørende. Derfor mener vi at arbeidet ekspertgruppen blir satt til å utføre er viktig for tilliten og tryggheten til helsetjenestene. Vi skal føle oss trygge på at helsepersonell setter de grenser, selv når pasienten ikke er i stand til det på egenhånd.

Et medlem av Erfaringssentrum, på vegne av Erfaringssentrum