Forsiden

Høringssvar fra Akershus universitetssykehus

Dato: 03.06.2021

Viser til oversendelse av høringsnotat mottatt her 28.05.2021. Akershus Universitetssykehus HF mener at det er prinsipielt viktig og bra at det gjøres tilstrekkelige undersøkelser i forbindelse med overgrepssaker der helsepersonell er involvert, men kompleksiteten og sensitiviteten krever særlig tydelig lovgivning på området.

Akershus Universitetssykehus HF har følgende merknader til høringsforslaget:

1. Ahus stiller spørsmål om «overgrep begått av helsepersonell» er tydelig nok. Grensen for hva som ligger i begrepet burde tydeliggjøres for at man skal ivareta nødvendighetskravet i forhold til innhenting av dokumentasjon. Dersom dette ikke skal gjelde alle typer brudd på Helsepersonelloven § 4, må det være klare grenser for hva som skal omfattes.

Dersom det gjelder kun overgrep av seksuell karakter, må også grensene for dette tydeliggjøres da det kan omfatte ulike situasjoner og forståelse av innhold i ulike virksomheter.

2. Det er ikke kommet frem noen merknader om varsling om innhenting av opplysninger til de det gjelder. Hvem skal for eksempel varsle pasienten eller andre tilknyttet saken, om at utvalget har innhentet dokumentasjon i en bestemt sak?

Dersom utvalget skal varsle om dette bør dette fremkomme.

3. Opplysningene som innhentes kan være sensitive og oppleves svært traumatiserende for de berørte. Det er i forslaget ikke gitt mulighet for pasienten til å motsette seg behandling av opplysningene. Det kan være at en reservasjonsrett vil føre til at formålet med utvalget kanskje ikke optimaliseres, men det burde vurderes om rett til reservasjon kan vurderes i enkelte tilfeller.

Med hilsen

Akershus universitetssykehus HF