Forsiden

Høringssvar fra Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Dato: 02.06.2021

Forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Vi viser til høringsnotat datert 28.5.21.

Psykologisk institutt ved UiO støtter departementets initiativ til å sette ned et utvalg for å gjennomgå og vurdere statsforvalternes, Statens helsetilsyns og Statens helsepersonellnemds saksbehandling i saker som gjelder overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020.

For å sikre at dette utvalget får tilgang til opplysninger de trenger i sitt arbeid, forslår departementet at unntak fra taushetsplikt og adgangen til å behandle personopplysninger, hjemles i en tidsbegrenset lov (gjelder til og med 1.april 2022). Personvern og taushetsplikt blir således ivaretatt.

Det er også et skjerpet krav til taushetsplikt for utvalgsmedlemmene i de tilfellene opplysningene har et særlig krav til taushetsplikt, som kan følge av profesjon. Dette særskilte kravet til taushetsplikt er også lovfestet.

Vi vil også peke på at selv om det i høringsnotatet refereres spesifikt til to yrkesgrupper, psykiatere og psykologer som de som har begått overgrep mot pasienter, mener vi at utvalgets mandat må favne bredere til å undersøke overgrep begått av helsepersonell generelt. At helsepersonell kan fortsette å praktisere etter at de har mistet sin autorisasjon, er en klar svakhet ved dagens regelverk, og bør vies ekstra oppmerksomhet i utvalgets arbeid.

I dette høringsnotatet gis det begrenset informasjon om utvalgets sammensetning. Vi vil understreke at det er av stor betydning at utvalgets medlemmer har høy faglig integritet og at de rekrutteres fra universitetsmiljøer, uten binding til forvaltningen.

Bjørn Lau

Instituttleder, Psykologisk institutt

Universitetet i Oslo