Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 04.12.2020

Ordningen bør hjemles i lov

Revisorforeningen støtter at ordningen hjemles i en egen lov. Det gir en bedre ramme enn om vilkårene for tilskudd skulle fastsettes kun med grunnlag i budsjettvedtaket.

Merknader til vilkårene i lovforslaget § 5

Vi forstår ikke behovet for vilkåret om at foretaket har hatt ansatte i tillegg til vilkåret om at foretaket har hatt arbeids- eller oppdragstakere som var underlagt krav om innreisekarantene i tilskuddsperioden. Vi mener at vilkåret om ansatte bør tas ut.

Vilkåret om arbeids- eller oppdragstakere som var underlagt krav om innreisekarantene i tilskuddsperioden har fått en ganske uoversiktlig utforming. Egentlig fastsetter bestemmelsen flere sentrale vilkår. Dette bør kunne gjøres enklere og tydeligere, f.eks:

  • Foretaket har i perioden som det søkes tilskudd for, hatt arbeids- eller oppdragstakere som var underlagt krav om innreisekarantene
  • Foretaket har som arbeids- eller oppdragsgiver vært ansvarlig for karanteneoppholdet
  • Karanteneoppholdene har vært gjennomført på egnet oppholdssted
  • Karanteneopphold har ikke vært gjennomført på karantenehotell

Kravene i eller i medhold av smittevernloven gjelder for vilkårene i [disse punktene]. Vilkårene i [disse punktene] skal være oppfylt for de arbeids- og oppdragstakere som omfattes av søknaden.

Merknader til lovforslaget § 6 om tilskuddets størrelse

Bestemmelsen om karantenehotell i første ledd overlapper med vilkår om dette i § 5 og bør tas ut her.

Det er ikke noen tydelig bestemmelse i lovforslaget om at tilskudd gis for merkostnader til innreisekarantene. Det er kun en bestemmelse i første ledd om at tilskuddet ikke kan overstige foretakets merkostnader. Vi mener at bestemmelsen om tilskuddets størrelse bør starte med å fastsett at tilskudd gis for merkostnader til innreisekarantene. Bestemmelsen om at tilskuddet ikke kan overstige merkostnadene bør flyttes til annet ledd.

Vi anser at bestemmelsen om dagsats i annet ledd blir tydeligere slik: «Tilskudd ytes etter en fast sats per dag for hver arbeids- eller oppdragstaker som omfattes av søknaden. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets merkostnader som nevnt i første ledd.»